Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

 Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech. Současný duchovní správce zbraslavské farnosti je zároveň ještě i rektorem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli, kde se konají každé 2. a 4. úterý v měsíci od 17:30 latinské bohoslužby podle tradičního (tridentského) ritu. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Rozpis bohoslužeb

 

Rozpis na období 15.10. - 29.10. naleznete ZDE.

Novinky

13.10.2017 10:30

Podzimní akce ve hřbitovním kostele sv. Havla na Zbraslavi

Někdejší zbraslavský farní kostel sv. Havla každoročně ožívá hlavně na podzim. Ani letos tomu...
12.10.2017 22:46

Oslava 160. výročí vysvěcení zlatnického kostela

Zveme Vás na oslavy 160. výročí vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Současná...
06.10.2017 09:57

BIŘMOVÁNÍ NA ZBRASLAVI

V neděli 15. října udělí při mši svaté v 11 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího pražský pomocný...
30.09.2017 19:17

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Katecheze školních dětí probíhají každou středu od 17 hodin na faře ve Zlatníkách (vede farář Jan...
14.09.2017 11:00

Pozvánka na koncert SVATOVÁCLAVSKÝ 27.09.2017 18:30

08.09.2017 15:33

Tříkrálová sbírka pomáhá

Je letní podvečer zabarvený zapadajícím sluncem a oblohou plujících bouřkových mraků. Právě se...
06.09.2017 10:26

Nabídka starších funkčních mrazáků

Paní Marie Slavíčková nabízí za odvoz či symbolickou cenu starší mrazáky ze zrušené prodejny....
01.09.2017 19:05

Pozvánka k setkání biřmovanců a bohoslužbě k zahájení školního roku

Zveme ty, kdo se připravují k svátosti biřmování, kterou bude ve farnosti udělovat biskup Václav...
12.08.2017 10:21

VŠEOBECNÁ INFORMACE K VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

Ve zbraslavské farnosti navážeme na loňský pořad. To znamená, že na Zbraslavi povede katecheze opět...
05.08.2017 11:36

ZRUŠENÁ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZBRASLAVSKÉHO KOSTELA

Velmi se omlouváme zájemcům o komentovanou prohlídku, že na neděli 6. srpna se nepodařilo sehnat...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)

Číslo bankovního účtu

1379101504/0600

(GE Money bank)

Slovo duchovního správce

Biřmování s biskupem Malým

V neděli 15. října udělí ve zbraslavském kostele sv. Jakuba Staršího několika našim farníkům svátost biřmování pomocný biskup pražský mons. Václav Malý. Bude to viditelný plod letošních svatodušních svátků, v nichž jsme vyprošovali plnost darů Ducha Svatého pro naši farnost. Biřmování je zpečetěním křtu: také formule, kterou udělovatel pronáší, zní: Přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. Biřmován by měl být každý, kdo se chce stát kmotrem (i malému dítěti) při křtu, právě tak, jako by měli být biřmováni ti, kdo chtějí vstoupit do stavu manželského. Je to prostě svátost křesťanské dospělosti, aby věřící člověk nezůstal v polovině cesty nebo jen v jakémsi náznaku, který postrádá opravdovou hloubku. Dokud na apoštoly nesestoupil Duch Svatý, byla to skupina bázlivých vyjukaných nejistých lidí, kteří nevěděli, co si myslet o zprávách o Ježíšově zmrtvýchvstání, co dělat, kam se zařadit. Po seslání Ducha Svatého jim to už bylo jasné. Dej Bůh, abychom i my dokázali v síle svatého biřmování vnímat i hlásat veliké skutky Boží a hájit i bránit víru a hodnoty, zděděné po našich křesťanských předcích

P. Jan Gerndt

Odhalit obraz

Tam, kde to místní poměry dovolují, bývá v době postní hlavní oltářní obraz (zpodobňující zpravidla oslavení světce, jemujž je kostel zasvěcen) překryt závěsem, na němž je případně jednoduché znamení kříže. Při "Gloria" liturgie Veliké noci se pak za současného hlaholu zvonů zákryt stahuje ... Je to nejen působivé, ale vyjadřuje to cosi podstatného z velikonočního poselství: Kristovou obětí a jeho zmrtvýchvstáním došlo k obnovení celého lidstva i světa. Každý člověk dostal obrovskou možnost vrátit se k určení, které mu vzal hřích, jak ten prvotní v ráji, tak všechny ty formy přivolení zlu, které nazýváme hříchem osobním. Člověk, jenž byl v nemilosti, Bohem zas je milován. Bůh nikoho nenutí k přijetí jeho darů: kdo ale zatoužil po tom, povznést se ke skutečné radosti, může s důvěrou přistoupit a pít z pramenů živé vody, které nabízí Boží slovo i svátosti Kristovy církve.

K tomu Vám žehná

P. Jan Gerndt, farář

K postní době

Papež František zvolil ve svém letošním poselství k postní době motto SLOVO BOŽÍ JE DAR - DRUHÝ ČLOVĚK JE DAR. A demonstruje to na podobenství o boháči a Lazarovi. Je zajímavé, že jméno Lazar znamená doslova "Bůh pomáhá". Tedy i ten, kdo z lidského pohledu je na dně, může s důvěrou očekávat, že Boží slitování není ještě vyčerpáno. A že jako ten Lazar po všech smutných peripetiích vezdejšího života byl povýšen do slávy, odmění spravedlivý Bůh každého, i toho nejmenšího, pokud ovšem neuzavřel svoje srdce. 

A tím se dostáváme k druhé části papežova poselství, v němž se věnuje tomu boháčovi: Narozdíl od Lazara je to osoba beze jména a je oznčen pouze jako "jeden bohatý člověk". Jeho bohatství bylo přehnané i proto, že byl navyklý každodenně se předvádět: den co den pořádal skvělou hostinu. V něm se dramaticky ukazuje porušenost zůsobená hříchem, která se uskutečňuje ve třech sférách: v lásce k penězům, v marnivosti a pýše. Peníze mají být nástrojem služby pro konání dobra a vytváření solidarity s druhými: namísto toho leckoho zotročují logikou sobectví, která nenechává prostor lásce a je překážkou pro mír.

Boháčova nenasytnost ho vede k marnivosti. Jeho osobnost se realizuje v okázalosti a v tom, že předvádí druhým, co si může dovolit. Okázalost však zakrývá vnitřní prázdnotu: jeho život je jakoby uvězněn ve vnějškovosti a povrchnosti. A na tom stojí pýcha, lživé domnění, že člověk je nějakým králem, či dokonce bohem, a zapomíná, že je pouhým smrtelníkem.

Kořenem tohoto zla je, že člověk nenaslouchá Božímu slovu, Božímu hlasu. Kdyby naslouchal, nedopadl by jako ten boháč, který se dostal po smrti do místa muk bez možnosti aspoň kapkou vody svlažit rty.  Výzvou postní doby je proto přijmout jako dar Boží slovo, a pak pochopíme, že každý člověk je pro nás také darem. Svatý otec končí své poselství slovy: Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově vítězství dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak budeme moci v plnosti prožívat velikonoční radost a svědčit o ní.

Je zima ...

venku i uvnitř našich kostelů. Zahřejí však radostné bilance: za rok 2016 bylo v naší farnosti pokřtěno 16 dětí, 19 dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Svátost křesťanské dospělosti přijali 2 dospělí biřmovanci. Svatých přijímání celkem bylo podáno cca 10 tisíc. 15 nemocným bylo uděleno svátostné pomazání, sňatky byly uzavřeny 2. Z 11 rozloučení bylo 5 pohřbů do země a 6 kremací. V současné době se 3 dospělí katechumeni připravují na křest. Náboženství děti vyučujeme na třech místech. Nedělní bohoslužby (či s nedělní platností) se konají na 5 místech, žádnou z nich není zatím třeba pravidelně nahrazovat pouhou bohoslužbou slova. Byly zavedeny na filiálkách i další 2 mše v týdnu, což je novum.

Ve farnosti začala působit ekonomická rada (ERF), která zpracovává výsledek hospodaření za minulý rok.

Z Arcidiecézní charity přišla zpráva o výsledku již tradiční Tříkrálové sbírky: z celé farnosti se sešlo celkem 85.849 Kč; z toho na Zbraslavi 31.041,- (včetně víc než 7 tisíc z tříkrálového koncertu), ve Zlatníkách a Dolních Břežanech 5.828,- a ve Zvoli, kde obcházelo 19 skupin, zbývajících 48.980 Kč.

Lze mít radost z toho, že aktivity církve začínají být vnímány občanskou veřejností pozitivněji než v minulých letech. Deo gratias!

P. Jan Gerndt  

TŘÍKRÁLOVÉ AKCE

Liturgicky oslavíme Zjevení Páně mší svatou z vigilie ve čtvrtek 5. 1. u sester karmelitek v 18 hodin, a v den slavnosti v pátek 6. 1. na Zbraslavi v 16:30 a ve Zvoli v 19 hodin, v obou případech se žehnáním vody, kadidla a křídy. Týž den proběhne ve zbraslavském chrámu sv. Jakuba od 18 hodin dobročinný koncert s názvem ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI PRO DOBROU VĚC, ve prospěch projektů Tříkrálvé sbírky, organizované Arcidiecézní charitou. Ta schválila i náš farní projekt pomoci nepohyblivému Davidu Šmelhausovi (25) na pořízení nového invalidního vozíku. Potkáte-li tedy koledníky z naší farnosti (budou obcházet hlavně ve Zvoli, ale i na Zbraslavi a ve Zlatníkách), můžete přispět právě na tento konkrétní účel.

P. Jan Gerndt 

VÁNOCE ...

Dny Boží i lidské štědrosti.

Svátky nové naděje.

Důvod zplna srdce poděkovat Bohu za jeho lásku, kterou nás miloval ještě před založením světa.

Uvědomit si, že dějiny vytváří Bůh, ale spolu s námi.

Důvěřovat, že On je zde, jako jeden z nás, a přece nás povede i v Novém roce za ruku, půjde před námi a bude stát za námi. On, Neobsáhlý a Nevýslovný, a přece nám tak blízký.

"Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel." (Lk 2,12)

P. Jan Gerndt

Naše kostely podle "stáří", několik výročí

Nejstarším posvátným místem naší kolatury se zdá být kostel sv. Jiří ve Vraném, o němž je zmínka již v roce 993. Farnost při něm prokazatelně od roku 1352. Druhou je Zbraslav: nynější kostel sv. Jakuba byl postaven v letech 1650-54, v těsném závěsu je Havlín s letopočtem 1660. Následuje kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli z r. 1729 a Narození (Jména) Panny Marie v Chuchli Malé, benedikovaný posledním zbraslavským opatem Stoyem 7. 9. 1774. Během 19. století byl postaven nynější kostel ve Zlatníkách (1857), kaple v Dolních Břežanech, konsekrovaná 17. 4. 1887, a nejmladším je chrám sv. Markéty ve Zvoli, který konsekroval kardinál Schönborn 20. 9. 1894.

Po 8. lednu 2017 bude za příčinou generální opravy dočasně uzavřena kaple sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech. Věřícím se nabízí náhradní dobře dostupné místo ve Zvoli, kde nyní jsou bohoslužby v neděli v 9:30 a v pátek v 19 hodin. Interiér by měl doznat plné obnovy co do původní výmalby a plastik; dostane nové lavice s vytápěním a funkční píšťalové varhany. Kaple je v majetku Arcibiskupství pražského, které bude investorem i garantem veškerých oprav. Uzavírka potrvá něco přes rok. Bohužel nebude zřejmě možné oslavit kulaté 130. výročí vysvěcení. 

Dolní Břežany se honosí ještě jedním významným výročím: 190 let od založení místní školy pražským arcibiskupem Václavem Leopoldem Chlumčanských z Chlumčan a Přestavlk. Bude oslaveno mší svatou, celebrovanou biskupem Karlem Herbstem v pátek 11. listopadu od 16 hodin, následovat bude slavnostní setkání v nynější škole.

Dá-li Bůh, začne zjara - k poctě 160. výročí postavení kostela - oprava pláště zatím alespoň kostelní věže ve Zlatníkách.

Největší stavební akcí ovšem nesporně bude obnova sídla farnosti v domě čp. 472 na Zbraslavi. Rozpočet je 2,5 milionu. Budeme vděčni sponzorům za pozornost zejména vůči této akci, která má přispět k oživení farního duchovního života celé kolatury.

P. Jan Gerndt, farář

CO NABÍZÍME OD ZÁŘÍ

Od 15. 9. zahajujeme katecheze - výuku náboženství - pro děti školního věku. Podrobnosti viz v Novinkách. Od září budou každou druhou neděli v měsíci slouženy v 11 hodin na Zbraslavi mše svaté pro rodiny s dětmi. 

V neděli 18. 9. uvítáme ve Zvoli pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku u příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Markéty. 

V pátek 23. 9. Vás zveme do zbraslavského zámeckého parku na slavnostní odhalení a požehnání opětně osazené sochy sv. Václava. Začátek v 18 hodin, následovat bude od 18:30 koncert v kostele sv. Jakuba.

V sobotu 24. září podnikneme po delší době farní autobusovou pouť, a to na Svatou Horu, Makovou a do Vysoké.

Až do konce října pokračují sobotní a nedělní "otevřené dveře" kostela sv. Jakuba. Od listopadu přes zimní období bude otevřen opět pouze 1. neděli v měsíci.

Rozbíhají se práce na projektu obnovy sídla farního úřadu v čp. 472.

 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení příznivci kněžského semináře, srdečné díky za Vaše příspěvky do sbírky, konané v našich chrámech 26. června. Vynesla rovných 9.000 Kč. Chci Vás informovat i o tom, že z prostředků farnosti byly opraveny lavice v kostele ve Zvoli a restaurován malý zvon z věže zvolského kostela. Ve Vraném jsme nechali zpevnit ohradní zeď bývalého hřbitova. Během léta by mělo dojít k dokončení opravy střechy a oplechování kostela sv. Jakuba. Ve Zlatníkách převezme Místní úřad do své správy věžní hodiny a zajistí jejich opravu i provoz. Rovněž zajistí vyčištění části farní zahrady od náletových dřevin. Největší akcí ovšem bude obnova sídla farnosti v čp. 472 - její předběžný náklad je 2,5 milionu. P. Jan Gerndt  

Proběhla noc kostelů

a máme radost, že nám dobrý Bůh popřál velmi příznivé počasí, že se mnozí farníci upřímně modlili za zdar této akce a že se jich tolik a tak obětavě zapojilo do organizování jak předem, tak přímo v průběhu večera. Srdečné díky všem, kteří přijali pozvání a provedli kvalitní vstupy slovem i hudbou. Všem Vám Bůh požehnej! Váš otec Jan

Záběry z této akce viz Fotogalerie   

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (170)
24%

Alespoň jednou týdně (142)
20%

Asi jedenkrát do měsíce (139)
20%

Jsem zde poprvé (260)
37%

Celkový počet hlasů: 711

 

 

Návštěvnost stránek: