Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

 Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech. Současný duchovní správce zbraslavské farnosti je zároveň ještě i rektorem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli, kde se konají každé 2. a 4. úterý v měsíci od 17:30 latinské bohoslužby podle tradičního (tridentského) ritu. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Svátky a rozpis bohoslužeb ve farnosti Zbraslav

 

Rozpis na období od 1.1.2018 do 14.1.2018 naleznete ZDE.

 

Rozpis na období od 14.1.2018 do 28.1.2018 naleznete ZDE.

Novinky

27.12.2017 19:19

Omezení bohoslužeb na Nový Rok 2018

S ohledem na doznívající vánoční onemocnění faráře P. Jana Gerndta  n e b u d e  o...
20.12.2017 23:02

Skautská mše

Ve fotogalerii jsou momentky ze skautské mše. V plném rozlišení jsou fotografie k dispozici na...
14.12.2017 20:53

Koncert ve Vraném

 K radostnému prožití vánočních svátků chce již tradičně přispět i Sbor sv. Jiří z...
05.12.2017 22:09

Benefiční Tříkrálový koncert 5. ledna 2018 od 18:30

Římskokatolická farnost u sv. Jakuba St. na Zbraslavi srdečně zve na již třetí ročník benefičního...
05.12.2017 22:05

Prosincový Maják Pepa

Je k dispozici nové vydání měsíčníku Maják Pepa
02.12.2017 23:33

Farní Mikuláš

Farní Mikuláš   V úterý 5. 12. 2017 od 18:00 zveme děti spolu s rodiči na farní...
25.11.2017 17:00

Živý Betlém 9. 12. od 16:30

Zveme Vás na mimořádný kulturní zážitek: před kostelem sv. Jakuba na Zbraslavi sehrají děti ze...
16.11.2017 19:12

SKAUTSKÁ MŠE SVATÁ 17. 12. V 11 :00

Na třetí neděli adventní přinesou skauti na mši svatou v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi Betlémské...
06.11.2017 19:03

Pondělní a páteční bohoslužby na Zbraslavi

jsou pro zimní období s účinností od 17. 11. přesunuty na 9. hodinu dopolední. 
04.11.2017 18:47

Listopadový Maják Pepa

V okénku "Akce" naleznete listopadové číslo farního informačního letáku. Obsahuje informace o...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)

Číslo bankovního účtu

1379101504/0600

(GE Money bank)

 

222793229/0600

(spořicí účet tamtéž pro novou faru)

Slovo duchovního správce

Poselství i tichý protest

Jesličky, jak je známe, přinášejí poselství o veliké Boží lásce a obrovské šanci člověka přijmout a šířit Boží pokoj mezi lidmi. Zůstávají však i tichý protestem proti tomu, co je opakem Boží slávy - tedy zbožštění člověka, ideologie, ano i národa! Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit, namítl Kristus Pokušiteli na poušti. Jesličky jsou poselstvím o tom, jak si Bůh zamiloval tradiční rodinu - tedy otce, matku a dítě či děti. Do ní se narodil Boží Syn. A jesličky tedy protestují proti veškerým snahám zrovnoprávnit s rodinou i jiné svazky, nebo ji zcela předefinovat. S tím se křesťané (a nejen oni) nikdy nesmíří a smířit nemohou!

K jesličkám přišli mudrci od východu, aby se poklonili, a pak vrátili do své země. Jesličky volají po vědomí jednoty všech lidí, ale zároveň protestují proti tomu, aby se s lidmi jednalo jako s objektem, který se přesazuje podle toho, jak to někdo mocný vymyslel. 

Přejme si do Nového roku 2018 pochopit, že zdraví není jen nepřítomnost fyzické nemoci, ale to, čím řídíme v souladu s mravním zákonem své touhy, přání, snahy. A Bůh nám požehná.

Váš P. Jan Gerndt

Povzbuzení Knížete apoštolů

Do nastávajícího adventního období posloužiž nám text z první kapitoly druhého listu sv. apoštola Petra: Od Boha jsme dostali vzácná a nesmírná přislíbení, abyste tím mli účast na božské přirozenosti, a tak unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi. 

A proto se věnujte s celou horlivostí tomu, abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti, trpělivostí ke zbožnosti, zbožností k bratrské lásce a láskou bratrskou k lásce vůbec. 

Jsou-li totiž ve vás tyto ctnosti a rozmáhají se, nenechají nás v nečinnosti a neplodnosti; naopak: budete poznávat stále více našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však je nemá, je slepý, krátkozraký. Nic už neví o tom, že byl očištěn od svých bývalých hříchů. Proto se, bratři, tím více vynasnažte, aby bylo vaše povolání a vyvolení pevné, neboť když to děláte, jistě nikdy neklopýtnete. Tak vám bude dopřán volný přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krsita.

Poslední věci člověka

Nemyslí se na ně rádo. Odsouvají se z povědomí. Ještě tak výzdoba hrobů, světélka na nich, výkrop ... Ale to už je jen cosi druhotného, co následuje ze strany těch, kdo zatím zůstávají a čekají (nebo spíš nečekají?) na ty tři důležité věci: smrt, soud a věčný úděl. 

Kam směřuješ, člověče? Tady zůstat věčně nemůžeš. Střádáš si na důchod, to je dobře. Střádáš si také na věčnost? Shromažďuješ poklady, které ani rez ani mol nekazí? Konáš víc dobra než musíš? Odpouštíš i tam, kde jiný na tvém místě by se zatvrdil? Myslíš na to, jak ze svých přebytků pomáhat těm, kdo žijí v nedostatku? 

Dobře se o Bohu mluví akademicky, tedy bez osobního účastenství. Mohu hájit existenci Boží jakožto bytosti nutné. Mohu disputovat, zda Židé a křesťané věří v téhož Boha, nebo zda jde o náboženství rozdílná. Mohu hájit kreacionismus proti evolucionismu. To mi ale příliš nepomůže, nebude-li Bůh mým Pánem. Otcem, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Člověk má na vybranou: buďto zemřít nevinně s Ježíšem, nebo kajícně, jako lotr po pravici, anebo nekajícně, jako lotr po levici. Smrt je tím nejjistějším, co nás čeká. Kéž je šťastná.

P. Jan Gerndt

 

Biřmování s biskupem Malým

V neděli 15. října udělí ve zbraslavském kostele sv. Jakuba Staršího několika našim farníkům svátost biřmování pomocný biskup pražský mons. Václav Malý. Bude to viditelný plod letošních svatodušních svátků, v nichž jsme vyprošovali plnost darů Ducha Svatého pro naši farnost. Biřmování je zpečetěním křtu: také formule, kterou udělovatel pronáší, zní: Přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. Biřmován by měl být každý, kdo se chce stát kmotrem (i malému dítěti) při křtu, právě tak, jako by měli být biřmováni ti, kdo chtějí vstoupit do stavu manželského. Je to prostě svátost křesťanské dospělosti, aby věřící člověk nezůstal v polovině cesty nebo jen v jakémsi náznaku, který postrádá opravdovou hloubku. Dokud na apoštoly nesestoupil Duch Svatý, byla to skupina bázlivých vyjukaných nejistých lidí, kteří nevěděli, co si myslet o zprávách o Ježíšově zmrtvýchvstání, co dělat, kam se zařadit. Po seslání Ducha Svatého jim to už bylo jasné. Dej Bůh, abychom i my dokázali v síle svatého biřmování vnímat i hlásat veliké skutky Boží a hájit i bránit víru a hodnoty, zděděné po našich křesťanských předcích

P. Jan Gerndt

Odhalit obraz

Tam, kde to místní poměry dovolují, bývá v době postní hlavní oltářní obraz (zpodobňující zpravidla oslavení světce, jemujž je kostel zasvěcen) překryt závěsem, na němž je případně jednoduché znamení kříže. Při "Gloria" liturgie Veliké noci se pak za současného hlaholu zvonů zákryt stahuje ... Je to nejen působivé, ale vyjadřuje to cosi podstatného z velikonočního poselství: Kristovou obětí a jeho zmrtvýchvstáním došlo k obnovení celého lidstva i světa. Každý člověk dostal obrovskou možnost vrátit se k určení, které mu vzal hřích, jak ten prvotní v ráji, tak všechny ty formy přivolení zlu, které nazýváme hříchem osobním. Člověk, jenž byl v nemilosti, Bohem zas je milován. Bůh nikoho nenutí k přijetí jeho darů: kdo ale zatoužil po tom, povznést se ke skutečné radosti, může s důvěrou přistoupit a pít z pramenů živé vody, které nabízí Boží slovo i svátosti Kristovy církve.

K tomu Vám žehná

P. Jan Gerndt, farář

K postní době

Papež František zvolil ve svém letošním poselství k postní době motto SLOVO BOŽÍ JE DAR - DRUHÝ ČLOVĚK JE DAR. A demonstruje to na podobenství o boháči a Lazarovi. Je zajímavé, že jméno Lazar znamená doslova "Bůh pomáhá". Tedy i ten, kdo z lidského pohledu je na dně, může s důvěrou očekávat, že Boží slitování není ještě vyčerpáno. A že jako ten Lazar po všech smutných peripetiích vezdejšího života byl povýšen do slávy, odmění spravedlivý Bůh každého, i toho nejmenšího, pokud ovšem neuzavřel svoje srdce. 

A tím se dostáváme k druhé části papežova poselství, v němž se věnuje tomu boháčovi: Narozdíl od Lazara je to osoba beze jména a je oznčen pouze jako "jeden bohatý člověk". Jeho bohatství bylo přehnané i proto, že byl navyklý každodenně se předvádět: den co den pořádal skvělou hostinu. V něm se dramaticky ukazuje porušenost zůsobená hříchem, která se uskutečňuje ve třech sférách: v lásce k penězům, v marnivosti a pýše. Peníze mají být nástrojem služby pro konání dobra a vytváření solidarity s druhými: namísto toho leckoho zotročují logikou sobectví, která nenechává prostor lásce a je překážkou pro mír.

Boháčova nenasytnost ho vede k marnivosti. Jeho osobnost se realizuje v okázalosti a v tom, že předvádí druhým, co si může dovolit. Okázalost však zakrývá vnitřní prázdnotu: jeho život je jakoby uvězněn ve vnějškovosti a povrchnosti. A na tom stojí pýcha, lživé domnění, že člověk je nějakým králem, či dokonce bohem, a zapomíná, že je pouhým smrtelníkem.

Kořenem tohoto zla je, že člověk nenaslouchá Božímu slovu, Božímu hlasu. Kdyby naslouchal, nedopadl by jako ten boháč, který se dostal po smrti do místa muk bez možnosti aspoň kapkou vody svlažit rty.  Výzvou postní doby je proto přijmout jako dar Boží slovo, a pak pochopíme, že každý člověk je pro nás také darem. Svatý otec končí své poselství slovy: Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově vítězství dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak budeme moci v plnosti prožívat velikonoční radost a svědčit o ní.

Je zima ...

venku i uvnitř našich kostelů. Zahřejí však radostné bilance: za rok 2016 bylo v naší farnosti pokřtěno 16 dětí, 19 dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Svátost křesťanské dospělosti přijali 2 dospělí biřmovanci. Svatých přijímání celkem bylo podáno cca 10 tisíc. 15 nemocným bylo uděleno svátostné pomazání, sňatky byly uzavřeny 2. Z 11 rozloučení bylo 5 pohřbů do země a 6 kremací. V současné době se 3 dospělí katechumeni připravují na křest. Náboženství děti vyučujeme na třech místech. Nedělní bohoslužby (či s nedělní platností) se konají na 5 místech, žádnou z nich není zatím třeba pravidelně nahrazovat pouhou bohoslužbou slova. Byly zavedeny na filiálkách i další 2 mše v týdnu, což je novum.

Ve farnosti začala působit ekonomická rada (ERF), která zpracovává výsledek hospodaření za minulý rok.

Z Arcidiecézní charity přišla zpráva o výsledku již tradiční Tříkrálové sbírky: z celé farnosti se sešlo celkem 85.849 Kč; z toho na Zbraslavi 31.041,- (včetně víc než 7 tisíc z tříkrálového koncertu), ve Zlatníkách a Dolních Břežanech 5.828,- a ve Zvoli, kde obcházelo 19 skupin, zbývajících 48.980 Kč.

Lze mít radost z toho, že aktivity církve začínají být vnímány občanskou veřejností pozitivněji než v minulých letech. Deo gratias!

P. Jan Gerndt  

TŘÍKRÁLOVÉ AKCE

Liturgicky oslavíme Zjevení Páně mší svatou z vigilie ve čtvrtek 5. 1. u sester karmelitek v 18 hodin, a v den slavnosti v pátek 6. 1. na Zbraslavi v 16:30 a ve Zvoli v 19 hodin, v obou případech se žehnáním vody, kadidla a křídy. Týž den proběhne ve zbraslavském chrámu sv. Jakuba od 18 hodin dobročinný koncert s názvem ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI PRO DOBROU VĚC, ve prospěch projektů Tříkrálvé sbírky, organizované Arcidiecézní charitou. Ta schválila i náš farní projekt pomoci nepohyblivému Davidu Šmelhausovi (25) na pořízení nového invalidního vozíku. Potkáte-li tedy koledníky z naší farnosti (budou obcházet hlavně ve Zvoli, ale i na Zbraslavi a ve Zlatníkách), můžete přispět právě na tento konkrétní účel.

P. Jan Gerndt 

VÁNOCE ...

Dny Boží i lidské štědrosti.

Svátky nové naděje.

Důvod zplna srdce poděkovat Bohu za jeho lásku, kterou nás miloval ještě před založením světa.

Uvědomit si, že dějiny vytváří Bůh, ale spolu s námi.

Důvěřovat, že On je zde, jako jeden z nás, a přece nás povede i v Novém roce za ruku, půjde před námi a bude stát za námi. On, Neobsáhlý a Nevýslovný, a přece nám tak blízký.

"Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel." (Lk 2,12)

P. Jan Gerndt

Naše kostely podle "stáří", několik výročí

Nejstarším posvátným místem naší kolatury se zdá být kostel sv. Jiří ve Vraném, o němž je zmínka již v roce 993. Farnost při něm prokazatelně od roku 1352. Druhou je Zbraslav: nynější kostel sv. Jakuba byl postaven v letech 1650-54, v těsném závěsu je Havlín s letopočtem 1660. Následuje kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli z r. 1729 a Narození (Jména) Panny Marie v Chuchli Malé, benedikovaný posledním zbraslavským opatem Stoyem 7. 9. 1774. Během 19. století byl postaven nynější kostel ve Zlatníkách (1857), kaple v Dolních Břežanech, konsekrovaná 17. 4. 1887, a nejmladším je chrám sv. Markéty ve Zvoli, který konsekroval kardinál Schönborn 20. 9. 1894.

Po 8. lednu 2017 bude za příčinou generální opravy dočasně uzavřena kaple sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech. Věřícím se nabízí náhradní dobře dostupné místo ve Zvoli, kde nyní jsou bohoslužby v neděli v 9:30 a v pátek v 19 hodin. Interiér by měl doznat plné obnovy co do původní výmalby a plastik; dostane nové lavice s vytápěním a funkční píšťalové varhany. Kaple je v majetku Arcibiskupství pražského, které bude investorem i garantem veškerých oprav. Uzavírka potrvá něco přes rok. Bohužel nebude zřejmě možné oslavit kulaté 130. výročí vysvěcení. 

Dolní Břežany se honosí ještě jedním významným výročím: 190 let od založení místní školy pražským arcibiskupem Václavem Leopoldem Chlumčanských z Chlumčan a Přestavlk. Bude oslaveno mší svatou, celebrovanou biskupem Karlem Herbstem v pátek 11. listopadu od 16 hodin, následovat bude slavnostní setkání v nynější škole.

Dá-li Bůh, začne zjara - k poctě 160. výročí postavení kostela - oprava pláště zatím alespoň kostelní věže ve Zlatníkách.

Největší stavební akcí ovšem nesporně bude obnova sídla farnosti v domě čp. 472 na Zbraslavi. Rozpočet je 2,5 milionu. Budeme vděčni sponzorům za pozornost zejména vůči této akci, která má přispět k oživení farního duchovního života celé kolatury.

P. Jan Gerndt, farář

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (173)
24%

Alespoň jednou týdně (142)
20%

Asi jedenkrát do měsíce (142)
20%

Jsem zde poprvé (263)
37%

Celkový počet hlasů: 720

 

 

Návštěvnost stránek: