Maják Pepa

 

INFORMAČNÍ LETÁK FARNOSTI PRAHA-ZBRASLAV ŘÍJEN 2017

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

  1. 10. Ne  26. neděle v mezidobí

  2. 10. Po  Památka sv. Andělů strážných

  4. 10. St   Památka sv. Františka z Assisi, jáhna

  7. 10. So  Památka Panny Marie Růžencové

  8. 10. Ne  27. neděle v mezidobí

15. 10. Ne  28. neděle v mezidobí – BIŘMOVÁNÍ

17. 10. Út  Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

18. 10. St   Svátek sv. Lukáše, evangelisty

22. 10. Ne  29. neděle v mezidobí – misijní

28. 10. So  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. 10. Ne  30. neděle v mezidobí (výročí posvěcení kostelů, u nichž den není znám) 

 

KONTAKTY

www.farnost-zbraslav.cz

e-mail: zbraslav@eFara.cz

P. Jan Gerndt, farář, tel. 739 484 835, e-mail: jan.gerndt@centrum.cz

pplk. Vladimír Hudousek, jáhen, tel. 606 682 306, e-mail: hudousek@volny.cz

P. Karol Laburda, výpomocný duchovní, tel. 607 204 605, e-mail: kvl@centrum.cz

sr. Jitka Petříková, katechetka, tel. 732 378 204, e-mail: kdj.zbraslav@centrum.cz

schola Zbraslav, varhanice Jana Petrášková, tel. 605 784 450, e-mail: jamor333@seznam.cz

odborný průvodce zbraslavským chrámem Martin Šámal, tel. 731 603 147, e-mail: martinmax@volny.cz

Sbor sv. Jiří Vrané, sbormistr Alfons Limpouch, tel. 731 431 327, e-mail: alfons.limpouch@seznam.cz

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ

Zbraslav, farní kostel sv. Jakuba: neděle v 11:00, pondělí+pátek v 16:30. Též na 1. sobotu v měsíci v 9:00.

Zbraslav, kaple sester karmelitek Dítěte Ježíše (Karla Michala 50): čtvrtek+sobota v 18:00

Malá Chuchle, kostel Narození Panny Marie. 2. a 4. úterý v měsíci v 17:30 (latinská tradiční)

Dolní Břežany, kaple sv. Maří Magdaleny:  svatyně je dlouhodobě v rekonstrukci

Vrané nad Vltavou, kostel sv. Jiří: neděle v 18:00

Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla: neděle v 8:00, středa v 18:15

Zvole, kostel sv. Markéty Antiochijské: neděle v 9:30 (pro rodiny s dětmi)

 

 

PRAVIDELNÉ ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

Na Zbraslavi v kostele sv. Jakuba každý první pátek v měsíci v návaznosti na odpolední mši svatou a pobožnost k Srdci Ježíšovu až do 17:40. Během adorace lze přijmout svátost smíření.

Sestry karmelitky mají adoraci rovněž na první pátek od 18 do 20 hodin.

Ve Zvoli probíhají adorace každý pátek od 19 do 19:30 s výjimkou prvního pátku, kdy je od 19 hodin sloužena mše svatá a po ní biblická hodina.

Přijďte setrvat s naším Pánem!

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VE VŠECH KOSTELÍCH

ve všední dny vždy půl hodiny před začátkem mše svaté, v neděli dle časových možností kněze nebo podle ohlášení či osobní domluvy

 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH A NEPOHYBLIVÝCH FARNÍKŮ

lze domluvit s knězem – nejlépe osobně – sv. přijímání, zpověď či svátost pomazání nemocných, možno i pravidelně

KATECHEZE DĚTÍ

Na Zbraslavi vede řeholní sestra Jitka Petříková v klášteře karmelitek, ul. Karla Michala 50, každý čtvrtek, počínajíc 21. 9.: od 14:25 do 15:20 mladší školní věk (1.-2. tř.), od 15:30 do 16:25 (3.-5.tř.), od 16:35 do 17:30 (6.-9.tř.).

Ve Zvoli vede skupinu dětí 1.-5. tř. jáhen Vladimír Hudousek v místní škole každý čtvrtek od 16 hodin.

Ve Zlatníkách na faře P. Jan Gerndt každou středu od 17 hodin. 

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ K SŇATKU A RODIČŮ KE KŘTU JEJICH DĚTÍ

individuálně, je třeba se ohlásit u kněze nebo jáhna s dostatečným časovým předstihem

 

FARNÍ KÁVA

první neděli v měsíci po ranní mši svaté na faře ve Zlatníkách

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. JAKUBA

první neděli v měsíci od 14 hodin, vede PhDr. Martin Šámal.

 

PLÁNOVANÉ PODZIMNÍ AKCE A SLAVNOSTI

Koncert v rámci Slavností Elišky Přemyslovny: v pondělí 2. října v kostele sv. Havla od 18:30.

(Mše svatá s její připomínkou bude v kostele sv. Jakuba v neděli 8. října v 11:00.)

Podzimní pobožnost u mariánské kaple Na Baních na Zbraslavi se uskuteční v sobotu 7. října od 14:30.

Biřmování na Zbraslavi u s biskupem Václavem Malým se koná v neděli 15. října v 11:00. Příprava na biřmování probíhá každou neděli od 17 hodin přímo ve zbraslavském kostele sv. Jakuba. Účastnit se mohou i další věřící. Probíráme otázky víry, modlitby i Písma svatého. Přijďte!

Svatohavelské posvícení – mše svatá v kostele sv. Havla na Zbraslavi bude sloužena v sobotu 21. října od 16 hodin, za účasti vranského Sboru sv. Jiří.

Dušičkový koncert u sv. Havla – bude se konat v sobotu 28. října od 17 hodin, účinkuje Sbor sv. Jiří.

Mše svatá za naše zemřelé a výkrop zbraslavského hřbitova se uskuteční už tradičně ve čtvrtek 2. listopadu od 16 hodin.

Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Zlatníkách bude v sobotu 4. listopadu od 16 hodin.

Oslavy 160. výročí posvěcení zlatnického kostela sv. Petra a Pavla začnou v neděli 5. listopadu, kdy vystoupí svatohubertští hornisté a sbor, a vyvrcholí další neděli 12. listopadu, kdy přivítáme sbor Sv. Jiří z Vraného. V obou případech bude mše svatá v obvyklém čase, tedy v 8 hodin ráno.

Na všechny tyto akce platí srdečné pozvání nejen místním, ale všem farníkům dobré vůle!

 

ZMĚNA REŽIMU V PONDĚLÍ A V PÁTEK

Více než dvouletá zkušenost ukazuje neudržitelnost dosavadních zvyklostí ve všední dny v kostele sv. Jakuba. (V 16 hodin není ještě v kostele téměř nikdo a růženec bývá záležitostí jen kněze a kostelnice.)  Od října proto zkušebně přesuneme pobožnost sv. růžence a korunky Božího milosrdenství až po skončení mše svaté: obojí povede kněz a pouze výjimečně někdo jiný. Příležitost ke svaté zpovědi zůstane od 16 hodin jako dosud.

Nedělní růžence budou začínat rovněž dosavadním způsobem, tj. od 10:30.

 

ÚKLID KOSTELA SV. JAKUBA

Bývá dobrým zvykem před velkými svátky uklidit kostel. Takovým svátkem zajisté bude říjnové biřmování. Prosíme proto ochotné věřící, aby přišli v sobotu 14. října od 9 hodin a podělili se o otření lavic, vysávání koberců, stažení pavučin, vytření podlahy aj. Srdečné díky za ochotu!

 

DALŠÍ BIBLICKÉ HODINY VE ZVOLI

Tématem dalších dvou biblických hodin na první pátek po večerní mši svaté v kostele sv. Markéty ve Zvoli bude: v říjnu Písmo svaté a v listopadu Poslední věci člověka. V prosinci a v lednu biblická hodina nebude. Přednáší P. Jan Gerndt.  

 

ZŘÍZENÍ SPOŘICÍHO ÚČTU PRO DARY NA NOVOU FARU

V souvislosti s blížící se realizací rozsáhlé rekonstrukce prostor určených pro nové sídlo farního centra, jehož plány je již delší dobu možno si prohlédnout v kostele sv. Jakuba, byl zřízen účet, na nějž je možné posílat příspěvky a dary. Jména dárců budeme v MAJÁKU PEPOVI zveřejňovat a každý první pátek v měsíci bude za dárce a na jejich úmysly sloužena u oltáře Panny Marie Zbraslavské mše svatá. Číslo tohoto spořicího účtu je222793229/0600.  Jako variabilní symbol můžete uvést 472.

Abychom Vám mohli platbu potvrdit, prosíme o uvedení alespoň jména a příjmení, není-li přímo v názvu účtu. Příspěvky je možné odevzdat i v hotovosti faráři Janu Gerndtovi nebo některému z členů Ekonomické rady farnosti (na Zbraslavi Petr Megela , ve Zvoli Vladimír Hudousek, ve Zlatníkách Marian Korčák). Na požádání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Srdečné díky za pozornost, již tomuto projektu věnujete! Jde o zázemí, jehož absence činí v praxi duchovní správy stále větší problémy.

 

CO DÁL?

Ecclesia semper reformanda – církev, mající se stále obnovovat. Jednodušší, a také nápadnější, bývají obnovy vnější. A třeba i různé oslavy, setkávání … To všechno je hezké, ale podstatné nikoli. Podstatný je náš osobní růst v milosti. Růst v poznávání jediného a pravého Boha, a toho kterého on poslal, Ježíše Krista. Vnitřní růst ve stále intenzivnějším napojení a nasměrování se na jediného Dárce všech dober a zbavování se balastu. Je mnoho věcí, které ač samy o sobě nejsou špatné a jsou i docela milé, přece jen směřují spíš pouze k „člověčímu“ uspokojení, potěšení, hezkému zážitku. A je starostí především duchovního pastýře, aby dbal o permanentní růst svěřeného lidu do plnosti Kristovy.  Velmi pěkné pojednání na téma pastýřů špatných má sv. Augustin: vychází ze 34. kapitoly proroka Ezechiela, který připisuje zásluhu za tragédii babylonského zajetí Izraele právě špatným pastýřům:

Nepřivedli jste zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené. Proto jsme upadli do rukou lupičů, uchvátily nás zuby dravých vlků. Kvůli těmto nebezpečím vás prosíme, abyste se za nás modlili. Jenže ovce jsou vzdorovité. Neboť když zabloudí a my je hledáme, k vlastní zkáze ve svém bloudění prohlašují, že k nám nepatří. „Co po nás chcete? Proč nás hledáte?“ Jako by pravou příčinou toho, proč po nich toužíme a proč je hledáme, nebylo, že bloudí a hynou. „Jestliže bloudím nebo hynu,“ říká taková ovce, „co je ti do toho? Proč mě hledáš?“ Protože jsi zabloudil, chci tě přivolat zpátky. Protože ses ztratil, chci tě nalézt. „Ale já chci takto bloudit a chci se ztratit.“

Tak ty chceš takto bloudit a chceš se ztratit? Tím spíše to nechci já. Ano, troufám si říci, i když s tím nepřicházím vhod. Slyším totiž, jak apoštol říká: Hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod.“ Komu vhod a komu nevhod? Vhod samozřejmě těm, kdo chtějí, nevhod těm, kdo nechtějí. Přicházím jistě nevhod, jestliže se odvažuji říci: „Ty chceš bloudit a chceš se ztratit, ale já nechci.“ A nechce to především ten, který mi hrozí. A kdybych snad chtěl, poslechni si, co mi říká a jak mě kárá: Nepřivedli jste zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené. Mám se snad tebe bát víc než jeho? Všichni se musíme objevit před Kristovým soudem.

Budu tedy zbloudilé volat zpět a budu hledat ztracené. Budu to dělat, ať chceš nebo nechceš. I když se při tom hledání poraním o lesní křoví, proderu se i těmi nejužšími soutěskami a prosekám se každou houštinou. Všechno překonám, jen když mi Pán, který mi hrozí, dá k tomu sílu. Zavolám nazpět ty, kdo bloudí, a přivedu zpátky ty, kdo se ztratili. Nechceš-li, abych měl trápení, přestaň bloudit a neztrácej se. Dost na tom, že se trápíme, když bloudíš a když se ztrácíš. Bojím se však, že kdybych se o tebe nestaral, zahubil bych tak i to, co je silné. Jen si poslechni, co následuje: I to, co bylo silné, jste zahubili. Kdybych totiž nedbal o toho, kdo bloudí a kdo se ztrácí, zachtělo by se bloudit a ztratit se i tomu, kdo je silný. (Sermo 46, 14-15)

Snad ještě můžeme doplnit pavlovské Kdo stojíš, dávej pozor, abys nepadl, což lze vykládat tak, že kdo si je příliš jistý a cítí se zabydlený, má být ve střehu, aby neusnul na vavřínech, a být ochotný i něco na své zabydlenosti změnit k lepšímu či dokonalejšímu. Zdokonalovat můžeme stále: od postojů v liturgii a režimu modlitby přes vztahy ke svým bližním až k zrání v postojích občanských.

K tomu Vám žehná Váš otec Jan

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)