Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.

Díky účinnosti GDPR jsme byli nuceni k 25. 5. 2018 některé články vymazat. Omlouváme se!   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Svátky a rozpis bohoslužeb ve farnosti Zbraslav

ROZPIS NA OBDOBÍ OD 1.12 DO 31.12.

Latinská Mše svatá v tzv. mimořádné formě římského ritu se bude v prosinci konat u Sv. Jakuba pouze v úterý 10. 12. v 16:30. Jinak bývají slaveny tyto bohoslužby o těch útercích, kterým nepředcházela 1. nebo 3. neděle v měsíci.

 

BOHOSLUŽBY O HLAVNÍCH VÁNOČNÍCH DNECH

24. 12. Štědrý den:    16:00 Zbraslav (Sv. Jakub), celebrant P. Gerndt

                                22:00 Zlatníky (P. Laburda) a Zvole (jáhen Hudousek)

                                23:00 Vrané nad Vltavou (P. Mrňávek)

                                24:00 Zbraslav (Sv. Jakub), P. Gerndt, a Dolní Břežany (mons. Michael Slavík)

25. 12. Hod Boží:        9:30 Zvole (P. Laburda)

                                11:00 Zbraslav (Sv. Jakub), P. Gerndt

                                18:00 Vrané (P. Gerndt)

26. 12. Sv. Štěpán:     8:00 Zlatníky (P. Gerndt)

                                 9:00 Dolní Břežany (P. Gerndt)

                                11:00 Zbraslav (Sv. Jakub), P. Laburda

 

31. 12. Sv. Silvestr:    16:00 Zbraslav (Sv. Jakub) P. Gerndt

                                 18:00 Dolní Břežany (P. Gerndt)

 1.  1.  Nový Rok:        8:30 Zlatníky (P. Gerndt)   ZVOLE NEBUDE!

                                11:00 Zbraslav (Sv. Jakub), P. Gerndt

                                18:00 Vrané (P. Laburda)

 

Novinky

27.05.2019 12:16

EKUMENICKÝ POČIN - kostel sv. Havla

Obyvatelé Zbraslavi a zejména návštěvníci jejího hřbitova zaznamenali, že náš kostel sv. Havla...
23.05.2019 12:58

ZVEME VÁS!

Také v naší farnosti proběhne v pátek 24. 5. Noc kostelů. Program bude v kostele sv. Jakuba na...
10.05.2019 21:02

ZMĚNA VE STRUKTUŘE VEDENÍ FARNOSTI OD 1. 5. 2019

Na návrh a žádost faráře P. Jana Gerndta provedlo Arcibiskupství pražské opatření, jímž se...
25.04.2019 17:28

Májové pobožnosti, setkání na Baních

První mariánská májová pobožnost ve farnosti bude 1. května v kostele sv. Jakuba po dopolední mši...
19.04.2019 13:23

Pozvánka na poutní koncert

Sbor sv. Jiří z Vraného srdečně zve na poutní koncert, který se uskuteční v sobotu 27. dubna od 18...
11.04.2019 13:45

ZVEME VÁS!

Zbraslav KVĚTNÁ NEDĚLE: od 10:30 u Sv. Jakuba křížová cesta s dětmi, od 11:00 mše svatá Pondělí a...
04.04.2019 21:32

Přípravné obřady našich katechumenů

Dvěma našim dospělým katechumenům pomalu končí období přípravy. Po sérii přednášek a vnikání do...
04.04.2019 21:11

Vychází Maják Pepa

S určitým zpožděním vydáváme březno-dubnové číslo farního zpravodaje Maják Pepa. V tištěné podobě...
20.03.2019 11:49

Zádušní mše svatá za paní Helenu Němcovou

Za zemřelou paní Helenu Němcovou bude sloužena zádušní mše svatá ve čtvrtek 21. března od 17 hodin...
03.03.2019 16:41

VSTUP DO POSTNÍ DOBY

Na Popeleční středu bude mše svatá se žehnáním a udílem popelce na Zbraslavi u sv. Jakuba v 9...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)

Číslo bankovního účtu

1379101504/0600

(GE Money bank)

 

222793229/0600

(spořicí účet tamtéž)

Slovo duchovního správce

Rosu dejte, nebesa

V zimním období se nevyskytuje rosa, spíš námraza. Ale je to podobné: člověk nepozoruje, že by "padala z oblohy", prostě se vytvoří a my ji vnímáme. Volání starozákonních proroků po Vykupiteli nemá tuto formulaci náhodou: vždyť sám Kristus řekl, že na Boží království nelze ukázat prstem nebo je popsat místně, ale že království Boží je mezi námi. A ono se skutečně tvoří podobně jako ta rosa nebo námraza: totiž když se šťastně sejdou "podmínky jeho vzniku", to znamená Boží milost plus naše pohotovost, naše chtění být Božím lidem.

O slávě Boží vypravují nebesa, obloha zvěstuje díla jeho rukou, a všechno jsoucno stvořené jen chválu Páně množí. K němu máme patřit v prvé řadě my křesťané, ale jistě i další lidé dobré vůle

Kult zemřelých?

Slovem kult rozumíme zpravidla oslavování, vyvyšování, chválu převyšující obvyklá měřítka. Může se ale stát, že se opovážlivě něco přežene. A v tom tkví nebezpečí, že se buď někdo zbožští, anebo - což se stává častěji - je automaticky považován za svatého, "šel do ...ckého nebe", a ani nás nenapadne, že právě teď můžeme pro něj udělat nejvíc, jestliže se budeme modlit za prominutí trestů, které mu ještě zbývají za nedostatečně odčiněné a litované hříchy. A tak mu osvědčit svou lásku, eventuálně svůj obdiv. Poklad církve - pomyslný "pytel zásluh", které nashromáždil Boží Syn, Panna Maria a svatí, a z něhož papež jako zástupce Kristův na zemi může rozdávat, přivlastňovat za určitých jasně daných podmínek tzv. odpustky. Ty posilují mou osobní modlitbu. Ba mohu říci: ve chvíli, kdy je aplikuji, se asi tak z 0,0000...1% modlím za zemřelé já, a zbytek tvoří k tomu přidané modlitby nebešťanů (skutečných). To už za to stojí, ne? 

Svým andělům přikázal o tobě

Duchové bytosti, stvořené k Boží oslavě a k pomoci lidem, mají pevné místo už v modlitbě dětí. ANDĚLÍČKU MŮJ STRÁŽNÍČKU bývá první modlitba, které se dítě naučí. Řecké slovo angelos znamená posel. Posel zvěstující, i posel pomáhající. Vždyť Bůh k nám nejen mluví, ale přispívá svou milostí pomáhající. Andělé to byli, co navštívili starého Abraháma se zvěstí, že jeho věkem pokročilá manželka Sára dostane dítě. Byl to anděl (Rafael), který vedl mladého Tobiáše, aby se jeho otci dostalo uzdravení ze slepoty a vysvobození jeho příbuzné od spoutanosti zlým duchem. Anděl otevřel učedníkům dveře žaláře, kam byli uvrženi od mocných za to, že přes jejich zákaz učí o Ježíšovi jako Synu Božím. Andělé jsou kolem nás už proto, že každý člověk bez rozdílu dostává hned při příchodu na svět svého anděla strážce, který ho ochraňuje na těle i na duši, vnuká mu dobré myšlenky a prosí za něj u Boha. I člověk může poprosit anděla strážce, aby za něho něco vyřídil nebo zařídil, neméně než třeba sv. Antonína nebo Judu Tadeáše, zvláště jde-li o věci přirozenou cestou jen obtížně dosažitelné.

Zvlášť silně vzýván bývá sv. Michael, kníže nebeského vojska, proti úkladům ďábla a jeho kumpánů, neboť inteligence andělů, i těch padlých, je vyšší než naše. S pomocí svatých andělů máme šanci zvítězit nad tělem, světem i ďáblem.  

Nový začátek

Nejen školní rok začíná: také jakási opravdovější pracovní doba pro ostatní obory lidské činnosti, které během prázdnin fungovaly jen v tom nejnutnějším. Život Božích dětí má také před sebou období větší tvořivosti, nasazení i služby - jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sám sloužil ...

Leží před námi nových 10 měsíců, během nichž můžeme něco vykonat pro růst království Božího. Něco nastudovat nebo se víc dovědět o svém náboženství, abychom lépe a přesvědčivěji mohli hájit jeho principy. Navázat nové vztahy tak, abychom se nejen znali od vidění, ale mohli se vzájemně sdílet a vypomáhat si. Aby naše děti mohly najít dobré věřící kamarády a aby naše rodiny nebyly osamělé ostrůvky bez vzájemného propojení. Ty, kterým leží toto poslední na srdci, zveme na setkání rodin ve středu 25. září od 18:30 v klášteře sester karmelitánek na Zbraslavi.   

Poločas

Pesimista smutně řekne, tak už máme víc než polovinu prázdnin za sebou, zatímco optimista se raduje, že skoro ještě celá půle je před námi. O křesťanském životě i o životě církve lze z těchto dvou perspektiv uvažovat právě tak. Něco už není ... Není to, co jsme prožívali v minulosti (ač v Boží paměti zůstává všechno, jako by se to stalo v tuto chvíli), ale spatříme to, co nám Boží prozřetelnost naplánovala pro nadcházející dny nebo týdny. Člověk má být stále otevřený pro přijetí toho, co zatím nevidí, ale co mu Bůh uchystal k jeho dobru. 

Aspoň my starší míváme hlavně po ránu pesimistické myšlenky, zatímco přes den a hlavně v klidném podvečeru se pojednou všechno rozjasní a člověk Pánu Bohu děkuje třeba i za nějakou tu bolístku nebo náročný den. 

Dynamika křesťanství spočívá v tom, že vyhlížíme, co přichází. Požehnáno buď přicházející království otce Davida!  Při každé mši svaté je zmínka o očekávání požehnaného příchodu Pána Ježíše Krista. Jakékoli formy zabydlování a zakonzervování ať už v čemkoli nesou rizika, že člověk pak ustrne, zkamení ... Teď ale dokončeme svůj prázdninový odpočinek, a potom budeme moci s důvěrou vykročit do nového období, nebo chcete-li, nové sezony, která jistě přinese i naší farnosti nové impulzy k tomu, abychom byli živým lidem Božím! 

Známky

Na konci školního roku je to vysvědčení, na konci pracovní sezony postup nebo nepostup, a na konci liturgického období? Od Pána Boha nedostáváme ani vysvědčení, ani komplexní hodnocení: spíš je na nás, odpovědět sami sobě na otázku, jak jsme využili nabízených Božích darů spojených s vánoci, velikonoci, letnicemi, nebo slavností Těla a krve Páně. A jak jsme se za ně odvděčovali. Látku, kterou máme umět či znovu a znovu se učit, nazýváme láskou a věrností Kristu Pánu. On řekl "vezměte na sebe moje jho", což také znamená "pojďte ke mně a spolu se zapřáhněme do toho potahu, který má lidstvo dopravit k Otci." Sami bychom nic nedokázali, ale Ježíš nás zve ke spolupráci.

Možná by někdo z nás zasloužil pořádnou aspoň třídní důtku za to, co do konce velikonoční doby promarnil. Ale Ježíš zve znovu a znovu. Prázdniny jsou i k tomu, aby se člověk usebral. Aby tak úzkostlivě nemusel hlídat čas a množství úkolů, "díky" kterým mu často nezbývá energie na věci duchovní. Na pravidelnější modlitbu, na pořádnou zpověď, aspoň v době velikonoční. Na splnění toho, co pod různými záminkami prokrastinoval ...

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali, smiluj se nad námi!   

Nové svátky

Papež František zavedl krátce po sobě dva nové svátky: o svatodušním pondělku Pannu Marii, Matku církve, a hned ve čtvrtek na to Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného Kněze. Má to logiku: Panna Maria byla uprostřed těch, kteří očekávali příchod Ducha Svatého, a je Matkou všech, kdo náležejí jejímu Synu. Matkou Boží se stala rovněž působením Ducha Svatého. Čtvrteční svátek Krista Kněze v doznívajícím svatodušním oktávu zas upomene na nezastupitelnou úlohu Ducha Svatého při konání eucharistické oběti: sešli rosu svého Ducha také na tyto dary ... A je přípravou na slavnost Těla a krve Páně, kterou budeme slavit další čtvrtek, 20. června - letos společně na Hradčanech od 17 hodin, jako zakončení diecézního eucharistického kongresu konaného na počest Božího služebníka kardinála Josefa Berana.

Bez Ducha svatého nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán. Duch svatý je v dějinách přítomen neustále. I v těch našich současných. 

Dobrý Pastýř

V našich přírodních podmínkách stačí ovce jednoduše vyhnat na pastvinu, ohradit je tam, a večer je zase vrátit. Žádného pastýře nepotřebují. Civilizovaní "dospělí křesťané" také často žijí v představě, že si vystačí sami. Leckde na Západě už ani farní rady nestojí o nedělní mši svatou, věřící se sejdou za předsednictví nějaké pastorační asistentky, zapějí, a pak jdou na farní kávu ...

V Palestině to bylo jiné. Pastýř musel vést ovce skrze nehostinné úseky na úrodnější místa, která on znal. Ovce šly za ním v důvěře, že on jim ukáže cestu. 

Přes všechny komunikační vymoženosti žijeme v pustině tohoto světa, a potřebujeme být vedeni na pastvinu, která nám poskytne potravu pro duši trvalejší a výživnější. Kdo jiný než Kristus, Dobrý Pastýř, a ti, které On posílá, nám zaručí, že ji budeme hledat tam, kde skutečně je?

Potřebujeme pastýře. Nejen papeže, ale i dobré biskupy a věrné kněze. Modleme se o ně!  

K zamyšlení

Čím je větší životní úroveň, tím méně dětí se rodí. Bylo statisticky zjištěno, že největší "strach" mají ženy z třetího dítěte. Jedna moudrost říká. Kdo děti nemá, možná bude žít jako král, ale umírat bude jako chudák. Kdo má ale dětí hodně, možná bude žít jako chudák, ale umírat bude určitě jako král. Přistěhovalci rodí dětí hodně. I to by mělo pobídnout ... Přijďte na tradiční Pochod pro život a rodinu tuto sobotu 27. 4.! Začátek je mší svatou v katedrále od 10:30 hodin, následuje program na Klárově od 12:30, od 14:00 vlastní pochod centrem Prahy, zakončený u sochy sv. Václava v cca 16:00.

Do druhé části postního období

Jako advent, i půst má dvě části, z nichž první plynule přechází v druhou. Zhruba první měsíc se naše myšlenky točí kolem potřeby se obrátit, nastartovat lepší styl života, zbavit se zlozvyků a nezdravých pout. Nyní už stále zřetelněji vidíme před sebou osobnost Božího Syna, jemuž jeho současníci soustavně něco vytýkají a obviňují ho z rouhání, jelikož se svými výroky staví Bohu na roveň. Ježíš dokazuje, že jeho činy mluví přesvědčivěji, než slova. Nicméně ani to židům jeho doby nestačí. A nepřestanou, dokud Ho neumlčí ...

Je-li něco pravda, byť pro někoho nepříjemná, potom by bylo zradou slevovat, vytáčet se, couvat. Vaše řeč budiž "ano ano, ne, ne". Církev už dávno nedělá ze sebe povýšeného bohorovného určovatele toho, co je správné nebo co je třeba zastávat. Jsme - doufám - natolik dospělí, že umíme vyvodit z toho, co nám říká víra, konkrétní dopad na to, jaké hodnoty zastáváme a hájíme. To se týká v současné době především rodiny a manželství. Ti, kterým leží na srdci budoucnost církve i našeho národa, jistě proto přijmou pozvání na Pochod za život a rodinu, který se bude konat v sobotu po velikonočních svátcích. Ale ještě předtím upřímné pozvání na obřady velikonočního tridua, protože nezemřel a nevstal-li Kristus, byla by marnou naše naděje. I všechny naše počiny.   

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (1 613)
71%

Alespoň jednou týdně (164)
7%

Asi jedenkrát do měsíce (169)
7%

Jsem zde poprvé (339)
15%

Celkový počet hlasů: 2285

 

 

Návštěvnost stránek: