Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

 Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech. Současný duchovní správce zbraslavské farnosti je zároveň ještě i rektorem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli, kde se konají každé 2. a 4. úterý v měsíci od 17:30 latinské bohoslužby podle tradičního (tridentského) ritu. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Svátky a rozpis bohoslužeb ve farnosti Zbraslav

 

Rozpis na období od 11.2.2018 do 25.2.2018 naleznete ZDE.

 

Rozpis na období od 25.2.2018 do 10.3.2018 naleznete ZDE.

Novinky

09.12.2016 08:44

Sbírka na bohoslovce

V rámci podpory těch, kteří se v arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích připravují na kněžskou...
29.11.2016 21:00

Životní příběh kněze Josefa Toufara

Životní příběh kněze Josefa Toufara spojeného se záhadným pohybem kříže v číhošťském kostele...
21.11.2016 19:32

MAJÁK PEPA

Pod tímto názvem (složenína jmen patronů našich chrámů) budeme od adventu vydávat na začátku...
13.11.2016 16:49

Co nás ještě čeká v listopadu

Od této středy bude zavedena trvale ve Zlatníkách kromě neděle mše svatá také ve středu, a to v...
13.11.2016 16:47

Kolik jsme přispěli na Charitu

Dušičková sbírka na charitní činnost v Arcidiecézi pražské vynesla v naší farnosti Kč 7200. Bůh...
27.10.2016 19:47

Zavedení sobotní mše u sester karmelitek

S účinností od 5. listopadu bude zavedena sobotní mše svatá s nedělní platností v 18 hodin v kapli...
27.10.2016 19:40

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY

O slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu bude slavena mše svatá v kostele sv. Jakuba na...
27.10.2016 19:35

Výsledek sbírky na misie

V neděli 23. října se ve zbraslavské farnosti - jako ve všech kostelích katolického světa - konaly...
01.10.2016 13:07

Výsledek svatováclavské sbírky

Na církevní školství se v naší farnosti v neděli 25. září vybralo celkem 7800,- Kč. Byly již...
30.09.2016 19:57

ŘÍJNOVÝ PROGRAM VE FARNOSTI

Kromě pravidelných bohoslužeb zveme také ke společné modlitbě růžence: na Zbraslavi vždy v neděli...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)

Číslo bankovního účtu

1379101504/0600

(GE Money bank)

 

222793229/0600

(spořicí účet tamtéž pro novou faru)

Slovo duchovního správce

Quadragesima

neboli čtyřicetidení. Tradiční název doby svatopostní, v níž kromě nedělí a slavností je na místě "držet se zpátky" co do požitků a naopak co nejvíc dát, ať už Pánu Bohu nebo bližnímu. Má-li něco být obětí, musí to i trochu "bolet" - jinak by člověk dával jen z přebytku, jehož absenci vlastně nepocítil. Postem, modlitbou a almužnou máme tak trochu i sami sebe trestat za hříchy, jichž jsme se dopustili, a tak pomáhat Boží milosti očistit celou naši bytost, aby byla připravena k důstojné oslavě Kristova umučení a zmrtvýchvstání.

"Dík tobě za čas pokání, v němž hříchů našich vyznání teď přijímáš a podáváš nám ruku pomocnou, nedáváš utonout těm, kterés přijal za syny." (z písně 309)  

Mezidobí

Takové zvláštní slovo - užívá se pro období mezi významnými obdobími, jmenovitě mezi okruhem vánočním, zahrnujícím advent a vlastní svátky Narození a Zjevení Páně, a velikonočním, začínajícím Popeleční středou a knčícím slavností Seslání Ducha svatého. A pak zase znovu. 

Já mám toto období docela rád, protože v něm se vlastně reálně žije, rozvíjejí se impulsy, načerpané o těch svátcích, a spíš můžeme ukázat, jakými vlastně jsme, když nás nedeformuje "povinná sváteční tvářnost", v níž je vždycky i trocha pokrytectví. Máme možnost probírat a rozjímat "témata ze života". Také v manželství a rodině takové "mezidobí" ověří naše kvality a upevní, co se vzájemně znovu slibovalo o svátku Svaté Rodiny. Pomůže navyknout si na pravidelný rytmus a řád.

Kdo jde jen ze slavnosti do slavnosti, zapomene možná náležitě žít realitu. Různé pozvánky a reklamy berme proto spíš jen jako možnosti nebo náměty. Nemusíme být všude a u všeho. Je důležité vyplňovat náležitě místo, která nám Pán dal v rodině, na pracovišti, ve farnosti. Serva ordinem, et ordo servabit te! (Zachovej řád a řád zachová tebe.)

P. Jan Gerndt 

Poselství i tichý protest

Jesličky, jak je známe, přinášejí poselství o veliké Boží lásce a obrovské šanci člověka přijmout a šířit Boží pokoj mezi lidmi. Zůstávají však i tichý protestem proti tomu, co je opakem Boží slávy - tedy zbožštění člověka, ideologie, ano i národa! Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit, namítl Kristus Pokušiteli na poušti. Jesličky jsou poselstvím o tom, jak si Bůh zamiloval tradiční rodinu - tedy otce, matku a dítě či děti. Do ní se narodil Boží Syn. A jesličky tedy protestují proti veškerým snahám zrovnoprávnit s rodinou i jiné svazky, nebo ji zcela předefinovat. S tím se křesťané (a nejen oni) nikdy nesmíří a smířit nemohou!

K jesličkám přišli mudrci od východu, aby se poklonili, a pak vrátili do své země. Jesličky volají po vědomí jednoty všech lidí, ale zároveň protestují proti tomu, aby se s lidmi jednalo jako s objektem, který se přesazuje podle toho, jak to někdo mocný vymyslel. 

Přejme si do Nového roku 2018 pochopit, že zdraví není jen nepřítomnost fyzické nemoci, ale to, čím řídíme v souladu s mravním zákonem své touhy, přání, snahy. A Bůh nám požehná.

Váš P. Jan Gerndt

Povzbuzení Knížete apoštolů

Do nastávajícího adventního období posloužiž nám text z první kapitoly druhého listu sv. apoštola Petra: Od Boha jsme dostali vzácná a nesmírná přislíbení, abyste tím mli účast na božské přirozenosti, a tak unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi. 

A proto se věnujte s celou horlivostí tomu, abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti, trpělivostí ke zbožnosti, zbožností k bratrské lásce a láskou bratrskou k lásce vůbec. 

Jsou-li totiž ve vás tyto ctnosti a rozmáhají se, nenechají nás v nečinnosti a neplodnosti; naopak: budete poznávat stále více našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však je nemá, je slepý, krátkozraký. Nic už neví o tom, že byl očištěn od svých bývalých hříchů. Proto se, bratři, tím více vynasnažte, aby bylo vaše povolání a vyvolení pevné, neboť když to děláte, jistě nikdy neklopýtnete. Tak vám bude dopřán volný přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krsita.

Poslední věci člověka

Nemyslí se na ně rádo. Odsouvají se z povědomí. Ještě tak výzdoba hrobů, světélka na nich, výkrop ... Ale to už je jen cosi druhotného, co následuje ze strany těch, kdo zatím zůstávají a čekají (nebo spíš nečekají?) na ty tři důležité věci: smrt, soud a věčný úděl. 

Kam směřuješ, člověče? Tady zůstat věčně nemůžeš. Střádáš si na důchod, to je dobře. Střádáš si také na věčnost? Shromažďuješ poklady, které ani rez ani mol nekazí? Konáš víc dobra než musíš? Odpouštíš i tam, kde jiný na tvém místě by se zatvrdil? Myslíš na to, jak ze svých přebytků pomáhat těm, kdo žijí v nedostatku? 

Dobře se o Bohu mluví akademicky, tedy bez osobního účastenství. Mohu hájit existenci Boží jakožto bytosti nutné. Mohu disputovat, zda Židé a křesťané věří v téhož Boha, nebo zda jde o náboženství rozdílná. Mohu hájit kreacionismus proti evolucionismu. To mi ale příliš nepomůže, nebude-li Bůh mým Pánem. Otcem, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Člověk má na vybranou: buďto zemřít nevinně s Ježíšem, nebo kajícně, jako lotr po pravici, anebo nekajícně, jako lotr po levici. Smrt je tím nejjistějším, co nás čeká. Kéž je šťastná.

P. Jan Gerndt

 

Biřmování s biskupem Malým

V neděli 15. října udělí ve zbraslavském kostele sv. Jakuba Staršího několika našim farníkům svátost biřmování pomocný biskup pražský mons. Václav Malý. Bude to viditelný plod letošních svatodušních svátků, v nichž jsme vyprošovali plnost darů Ducha Svatého pro naši farnost. Biřmování je zpečetěním křtu: také formule, kterou udělovatel pronáší, zní: Přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. Biřmován by měl být každý, kdo se chce stát kmotrem (i malému dítěti) při křtu, právě tak, jako by měli být biřmováni ti, kdo chtějí vstoupit do stavu manželského. Je to prostě svátost křesťanské dospělosti, aby věřící člověk nezůstal v polovině cesty nebo jen v jakémsi náznaku, který postrádá opravdovou hloubku. Dokud na apoštoly nesestoupil Duch Svatý, byla to skupina bázlivých vyjukaných nejistých lidí, kteří nevěděli, co si myslet o zprávách o Ježíšově zmrtvýchvstání, co dělat, kam se zařadit. Po seslání Ducha Svatého jim to už bylo jasné. Dej Bůh, abychom i my dokázali v síle svatého biřmování vnímat i hlásat veliké skutky Boží a hájit i bránit víru a hodnoty, zděděné po našich křesťanských předcích

P. Jan Gerndt

Odhalit obraz

Tam, kde to místní poměry dovolují, bývá v době postní hlavní oltářní obraz (zpodobňující zpravidla oslavení světce, jemujž je kostel zasvěcen) překryt závěsem, na němž je případně jednoduché znamení kříže. Při "Gloria" liturgie Veliké noci se pak za současného hlaholu zvonů zákryt stahuje ... Je to nejen působivé, ale vyjadřuje to cosi podstatného z velikonočního poselství: Kristovou obětí a jeho zmrtvýchvstáním došlo k obnovení celého lidstva i světa. Každý člověk dostal obrovskou možnost vrátit se k určení, které mu vzal hřích, jak ten prvotní v ráji, tak všechny ty formy přivolení zlu, které nazýváme hříchem osobním. Člověk, jenž byl v nemilosti, Bohem zas je milován. Bůh nikoho nenutí k přijetí jeho darů: kdo ale zatoužil po tom, povznést se ke skutečné radosti, může s důvěrou přistoupit a pít z pramenů živé vody, které nabízí Boží slovo i svátosti Kristovy církve.

K tomu Vám žehná

P. Jan Gerndt, farář

K postní době

Papež František zvolil ve svém letošním poselství k postní době motto SLOVO BOŽÍ JE DAR - DRUHÝ ČLOVĚK JE DAR. A demonstruje to na podobenství o boháči a Lazarovi. Je zajímavé, že jméno Lazar znamená doslova "Bůh pomáhá". Tedy i ten, kdo z lidského pohledu je na dně, může s důvěrou očekávat, že Boží slitování není ještě vyčerpáno. A že jako ten Lazar po všech smutných peripetiích vezdejšího života byl povýšen do slávy, odmění spravedlivý Bůh každého, i toho nejmenšího, pokud ovšem neuzavřel svoje srdce. 

A tím se dostáváme k druhé části papežova poselství, v němž se věnuje tomu boháčovi: Narozdíl od Lazara je to osoba beze jména a je oznčen pouze jako "jeden bohatý člověk". Jeho bohatství bylo přehnané i proto, že byl navyklý každodenně se předvádět: den co den pořádal skvělou hostinu. V něm se dramaticky ukazuje porušenost zůsobená hříchem, která se uskutečňuje ve třech sférách: v lásce k penězům, v marnivosti a pýše. Peníze mají být nástrojem služby pro konání dobra a vytváření solidarity s druhými: namísto toho leckoho zotročují logikou sobectví, která nenechává prostor lásce a je překážkou pro mír.

Boháčova nenasytnost ho vede k marnivosti. Jeho osobnost se realizuje v okázalosti a v tom, že předvádí druhým, co si může dovolit. Okázalost však zakrývá vnitřní prázdnotu: jeho život je jakoby uvězněn ve vnějškovosti a povrchnosti. A na tom stojí pýcha, lživé domnění, že člověk je nějakým králem, či dokonce bohem, a zapomíná, že je pouhým smrtelníkem.

Kořenem tohoto zla je, že člověk nenaslouchá Božímu slovu, Božímu hlasu. Kdyby naslouchal, nedopadl by jako ten boháč, který se dostal po smrti do místa muk bez možnosti aspoň kapkou vody svlažit rty.  Výzvou postní doby je proto přijmout jako dar Boží slovo, a pak pochopíme, že každý člověk je pro nás také darem. Svatý otec končí své poselství slovy: Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově vítězství dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak budeme moci v plnosti prožívat velikonoční radost a svědčit o ní.

Je zima ...

venku i uvnitř našich kostelů. Zahřejí však radostné bilance: za rok 2016 bylo v naší farnosti pokřtěno 16 dětí, 19 dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Svátost křesťanské dospělosti přijali 2 dospělí biřmovanci. Svatých přijímání celkem bylo podáno cca 10 tisíc. 15 nemocným bylo uděleno svátostné pomazání, sňatky byly uzavřeny 2. Z 11 rozloučení bylo 5 pohřbů do země a 6 kremací. V současné době se 3 dospělí katechumeni připravují na křest. Náboženství děti vyučujeme na třech místech. Nedělní bohoslužby (či s nedělní platností) se konají na 5 místech, žádnou z nich není zatím třeba pravidelně nahrazovat pouhou bohoslužbou slova. Byly zavedeny na filiálkách i další 2 mše v týdnu, což je novum.

Ve farnosti začala působit ekonomická rada (ERF), která zpracovává výsledek hospodaření za minulý rok.

Z Arcidiecézní charity přišla zpráva o výsledku již tradiční Tříkrálové sbírky: z celé farnosti se sešlo celkem 85.849 Kč; z toho na Zbraslavi 31.041,- (včetně víc než 7 tisíc z tříkrálového koncertu), ve Zlatníkách a Dolních Břežanech 5.828,- a ve Zvoli, kde obcházelo 19 skupin, zbývajících 48.980 Kč.

Lze mít radost z toho, že aktivity církve začínají být vnímány občanskou veřejností pozitivněji než v minulých letech. Deo gratias!

P. Jan Gerndt  

TŘÍKRÁLOVÉ AKCE

Liturgicky oslavíme Zjevení Páně mší svatou z vigilie ve čtvrtek 5. 1. u sester karmelitek v 18 hodin, a v den slavnosti v pátek 6. 1. na Zbraslavi v 16:30 a ve Zvoli v 19 hodin, v obou případech se žehnáním vody, kadidla a křídy. Týž den proběhne ve zbraslavském chrámu sv. Jakuba od 18 hodin dobročinný koncert s názvem ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI PRO DOBROU VĚC, ve prospěch projektů Tříkrálvé sbírky, organizované Arcidiecézní charitou. Ta schválila i náš farní projekt pomoci nepohyblivému Davidu Šmelhausovi (25) na pořízení nového invalidního vozíku. Potkáte-li tedy koledníky z naší farnosti (budou obcházet hlavně ve Zvoli, ale i na Zbraslavi a ve Zlatníkách), můžete přispět právě na tento konkrétní účel.

P. Jan Gerndt 

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (179)
25%

Alespoň jednou týdně (143)
20%

Asi jedenkrát do měsíce (144)
20%

Jsem zde poprvé (264)
36%

Celkový počet hlasů: 730

 

 

Návštěvnost stránek: