Informační farní leták MAJÁK PEPA

 
 
Už je tomu čtvrt století, co byl na Zbraslavi založen klášter sester Karmelitek Dítěte Ježíše.
Při příležitosti 25. výročí založení kláštera bude v jejich kapli, zasvěcené Ježíši Kristu Králi,
slavena v sobotu 24. listopadu od 11 hodin děkovná eucharistie. V ten den už nebude
obvyklá večerní mše svatá.
Sestrám karmelitkám naše farnost vděčí především za katechetickou činnost, která
postupem let přináší bohaté plody v našich rodinách. Vážíme si jejich autentické
spirituality, která spojuje modlitbu s osobní kázní a nezištnou blíženskou láskou. Naše milé
sestry, ač jsou duchovně i pracovně svázány s činností karmelitánů u Pražského
Jezulátka, považují zbraslavskou farnost za svůj domov, ochotně poskytují zázemí farním
aktivitám, umožňují farníkům přístup do své kaple a modlitbou a obětmi pomáhají šíření
Božího království.
Vážíme si jich, přejeme jim pevné zdraví a duchovní pohodu a mnoho dalších plodných let
na Zbraslavi!
Poděkování dárcům
Na běžný farní účet dorazilo od 1. července několik finančních darů: od ELSYMCO s. r. o.
10.000 Kč, od Elišky Nováčkové 2.000 a od Josefa Vedrala 1.000.
Na transparentní účet zřízený pro slavnostní osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli jsme
dostali od ing. Ladislava Zabo 2.000, od APATYKA – PLUS s. r. o. 100.000, od Jaroslava
Kramese 10.000 a od Moniky Kačerové 400 Kč.
Všem těmto, ale i četným dalším dárcům, kteří přispívají do sbírek a pokladniček, upřímné
Pán Bůh zaplať. Na požádání vystaví farář doklad pro daňové účely.
Proč se stále nic neděje na nové faře?
Protože oproti oprávněným očekáváním n e b y l Magistrátem HMP schválen grant, ze
kterého měla být pokryta větší část nákladů. Bude podána žádost o grant znovu, s
důkladnější propracováním jejích zdůvodnění. Probíhající nová veřejná soutěž umožní
vybrat firmu, která nabídne nejvýhodnější podmínky a zaručí, že v případě možného
opětného nezískání grantu omezí náklady tak, aby byly ufinancovatelné z prostředků
farnosti a Arcibiskupství pražského.
Duchovní správce i ekonomická rada sledují bedlivě celý vývoj. Za tím účelem navštívil
farář Jan Gerndt generálního vikáře biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera a vyžádal si
jeho stanovisko. To zní: pokračovat naznačeným směrem, tj. přes novou žádost o grant.
Dej Bůh, aby úměrně množství překážek nakonec dosažený cíl přinesl mnohá požehnání!
I nadále je každý první pátek v měsíci sloužena mše svatá za dobrodince farnosti a je
vítána každá modlitba, oběť či finanční pomoc na oba účty farnosti (jak běžný, tak spořicí,
viz záhlaví).
Uznání už nyní náleží ing. Milanu Čejkovi, který celou akci obětavě a prakticky bez nároku
na odměnu koordinuje. A je třeba ocenit i trpělivost pronajímatele, paní Evy Curry-
Bartoňové, potažmo správce, pana Tomáše Švarce.
Koncerty ve farnosti v nadcházejícím období:
 
Sobota 24. listopadu od 17 hodin koncert k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků, v
kostele sv. Jiří ve Vraném. Účinkují DUO SEMPLICE Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít
Homér – flétna.
Středa 19. prosince od 18 hodin v kapli sv. Máří Magdaleny v Dolních Břežanech
předvánoční koncert dětí z místní ZUŠ.
Pátek 21. prosince od 18 hodin vánoční pásmo pro děti v kostele sv. Petra a Pavla ve
Zlatníkách.
Pátek 11. ledna od 18 hodin v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
účinkuje Frangula chorus.
Advent
Na 1. neděli adventní 2. 12. ve všech kostelích v úvodu mše svaté požehnáme adventní
věnce
(Ve Zvoli bude v ten den v 9:30 adventní setkání při mši sv. se zpěvy)
Na 3. neděli adventní 16. 12. přijedou skauti s betlémským světlem na Zbraslav během
mše svaté v 11 hodin
Úklid kostelů před svátky
Bude třeba naše kostely před vánočními svátky vyzdobit a provést spojenými silami jejich
úklid. Prosíme ochotné farníky, aby se zapojili. Na Zbraslavi organizují manželé
Šamárkovi, v Dolních Břežanech manželé Novákovi, ve Zvoli jáhen Hudousek, ve Vraném
pan Limpouch a ve Zlatníkách paní Maňhalová.
Vánoční bohoslužby ve farnosti:
O Štědrém dnu bude tradičně první vánoční mše svatá na Zbraslavi u Sv. Jakuba od 16
hodin (celebrovat bude P. Jan Gerndt). Další bohoslužebný maraton odstartuje ve 22
bohoslužba slova ve Zvoli (jáhen V. Hudousek) a mše svatá ve Zlatníkách, doprovázená
Rybovou Českou mší vánoční Hej, mistře (P. Jan Gerndt). Následují mše svaté ve 23
hodin v Dolních Břežanech (Mons. Michael Slavík) a ve Vraném nad Vltavou (P. Karol
Laburda). Pravá půlnoční ve 24 hodin bude u sv. Jakuba na Zbraslavi (P. Jan Gerndt).
Na Hod Boží vánoční nebude ranní mše svatá ve Zlatníkách ani večerní ve Vraném. V
9:30 ve Zvoli slouží otec Karol Laburda, v 11 na Zbraslavi P. Jan Gerndt.
Na Sv. Štěpána už bude ráno mše svatá v 8 hodin ve Zlatníkách (P. Jan Gerndt) a v 11
hodin na Zbraslavi, obětovaná za + P. Petra Kouteckého S.J. (P. Karol Laburda).
Další dny bude pravidelný pořad, právě tak jako v neděli 30. 12.
V pondělí 31. 12. poděkujeme Pánu za uplynulý rok na Zbraslavi mší svatou s děkovnou
pobožností v 16 hodin.
Na Nový Rok 2019 o slavnosti Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby v pravidelném
nedělním pořádku.
Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) připadá na neděli 6. ledna, při všech bohoslužbách
bude žehnání vody, kadidla a křídy.
Vánoční období končí nedělí 13. ledna – svátkem Křtu Páně.
Všem farníkům a návštěvníkům našich kostelů i jejich rodinám přejeme požehnané a
pokojné vánoční svátky a hojnost milostí pro nastávající rok spásy 2019.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)