Informační farní leták MAJÁK PEPA – říjen 2018

 

 

Z liturgického kalendáře:

 

1. 10. Po  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2. 10. Út  Památka sv. Andělů strážných

4. 10. Čt  Památka sv. Františka z Assisi

7. 10. Ne  27. v mezidobí

14. 10. Ne  28. v mezidobí

15. 10. Po  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17. 10. St  Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

18. 10. Čt  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

21. 10. Ne  29. v mezidobí – den modliteb za misie

28. 10. Ne  30. v mezidobí (nebo slavnost Výročí posvěcení kostela)

 

Přehled poutí, slavností, koncertů:

 

13. 10. - sobota – od 16 hodin POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. HAVLA na zbraslavském Havlíně. Celebruje P. Jan Gerndt, zpívají sboristé Sv. Jiří. Nebude mše svatá v Dolních Břežanech!

20. 10. - sobota – od 14:30 tradiční mariánská pobožnost u kapličky na Baních. Organizuje pí Hůlková, pobožnost povede P. Karol Laburda.

20. 10. - sobota – od 16:00 v kostele sv. Jiří ve Vraném formou koncertu Svatohubertská mše (účinkují Povltavští trubači)

23. 10. - úterý – od 18:00 v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi společná mše biskupů Čech a Moravy

24. 10. - středa – od 7:20 mše svatá biskupů v kapli sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech

2. 11. - pátek – od 16 hodin zádušní mše svatá v kostele sv. Havla, spojená s výkropem hřbitova, slouží P. Karol Laburda

3. 11. - sobota – od 16 hodin dušičkový koncert v kostele sv. Havla, Sbor sv. Jiří

 

Úprava bohoslužebného pořádku:

 

Vzhledem k ukončení pravidelných Mší svatých v Malé Chuchli a zahájení bohoslužeb v Dolních Břežanech je od října 2018 upraven bohoslužebný pořad v našich kostelích takto:

 

Zbraslav, kostel sv. Jakuba:

neděle: v 11 hodin

pondělí: v 16:30

úterý: dle ohlášení v 16:30 (latinská „tridentská“ Mše svatá)

středa a pátek: v 9:00

první sobota v měsíci v 9:00

 

Zbraslav, kaple sester karmelitek Dítěte Ježíše:

čtvrtek a sobota v 18:00

o prvním pátku adorace od 18 do 20 h

 

Dolní Břežany, zámecká kaple sv. Maří Magdaleny:

sobota v 18:00

 

Zlatníky, kostel sv. Petra a Pavla:

neděle v 8:00, středa v 18:15

 

Zvole, kostel sv. Markéty:

neděle v 9:30

pátek adorace od 19 do 19:30 h

 

Vrané nad Vltavou, kostel sv. Jiří:

neděle v 18:00 

 

 

Výuka náboženství:

 

Středa od 15:30 v ZŠ v Dolních Břežanech (P. Jan Gerndt)

Středa od 17:00 na faře ve Zlatníkách (P. Jan Gerndt)

Čtvrtek od 16:00 ve škole ve Zvoli (jáhen Vladimír Hudousek)

Čtvrtek odpoledne v klášteře karmelitek Dítěte Ježíše na Zbraslavi v několika skupinách (sestra Jitka Petříková)

 

 

Prohlídky kostela sv. Jakuba:

 

Prohlídka kostela s výkladem PhDr. Martina Šámala se koná celoročně první neděli v měsíci od 14 hodin. K individuální prohlídce je kostel otevřen až do konce října každou sobotu, neděli a (státní) svátek od 14 do 16:30 hodin.

 

Farní káva:

 

Koná se každou první neděli v měsíci po ranní mši svaté na faře ve Zlatníkách.

 

Příležitost ke svátosti smíření ve všech kostelích:

 

ve všední dny vždy půl hodiny před začátkem mše svaté, v neděli dle časových možností kněze, nebo podle ohlášení či osobní domluvy

 

Návštěvy nemocných a nepohyblivých farníků:

 

vykoná kněz ochotně, podle domluvy a možností obou stran. Lze sjednat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je důležité, aby naši staří a nemocní věřící nezůstávali bez svátostné posily!

 

Přípravy snoubenců k sňatku a rodičů ke křtu jejich dětí:

 

Individuálně, je třeba se ohlásit u kněze nebo jáhna s dostatečným časovým předstihem

 

Zápisy z jednání pastorační rady

 

S ohledem na předpisy GDPR dali členové Pastorační rady svůj výslovný souhlas k tomu, že mohou být jejich jména uvedena a zveřejňována na našem webu. Proto opět budeme na příslušné místo zařazovat Zápisy z jednání PR.

 

Příprava dospělých katechumenů

 

Další setkávání jsou plánována na neděle 14. a 28. října, vždy od 17 hodin v kostele sv. Jakuba. Vítáni jsou i jiní zájemci o náboženské vzdělávání. Přednáší P. Jan Gerndt, téma: Bůh volá člověka a člověk odpovídá Bohu.

 

Obohacení liturgického života

 

Liturgie je veřejný úkon bohopocty. Tedy něco víc než soukromá modlitba nebo i skupinová pobožnost. Liturgií rozumíme ty úkony, které mají pevný řád, vycházející ze zkušenosti a autority církve, řád, o němž platí Augustinovo Serva ordinem et ordo servabit te (zachovej řád a řád zachová tebe). Liturgickým úkonem se slaví všechny svátosti a také Denní modlitba církve (breviář), jejíž část se příležitostně pokoušíme zařadit např. v pondělí nebo na Bílou sobotu.

To, že má liturgie pevný řád (který by měli dodržovat především sami celebranti), umožňuje, aby se všichni účastníci vnořili do posvátného úkonu, i když mu třeba úplně nerozumějí, asi tak jako když se ponoříme do osvěžující lázně. Pozemská liturgie nás spojuje s liturgií nebeskou, i s těmi nejvyššími andělskými kůry cherubínů a serafínů.

Proto v posledních desetiletích poměrně dost zejména mladých a mladších lidí znovuobjevuje „zasuté poklady“, které skýtá tradiční latinská bohoslužba, spojující generace po mnoho století, a roste zájem mladých mužů povolaných ke kněžství právě o tuto formu.

Ve zbraslavském kostele sv. Jakuba budou mše v tradičním (nepřesně nazývaném „tridentském“) ritu nyní slouženy přibližně ob týden, vždy v úterý po 2., 4. (a 5.) neděli v měsíci od 16:30 u oltáře Panny Marie Zbraslavské, dle schopností a přání publika buď v podobě recitované, nebo zpívané. Celebruje P. Jan Gerndt.

 

PODPOŘME MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY!

 

Na Velehradě při letošní národní pouti řekl arcibiskup Graubner mj. toto: Neumíme odhalit novou tváří marxistické ideologie. Tentokrát staví na menšinách, které prý většina utlačuje. Zpochybňuje všechno přirozené, jako je právo na život od početí až do přirozené smrti, rozdílnost muže a ženy či právo dětí na bezpečí domova postaveného na věrné lásce otce a matky, kteří své rozhodnutí zpečetili uzavřením nerozlučitelného manželství.

Jenom vztah muže a ženy od počátku garantuje pokračování lidstva. Proto pouze tento vztah může být nazýván manželstvím a zaujímat privilegovanou pozici ve společnosti.

Dítě má právo rozvíjet se v plnohodnotné rodině, kterou tvoří otec a matka se svými nezastupitelnými rolemi.

Nedopusťme, aby manželstvím a rodinou bylo nazýváno něco jiného, co zároveň otevře dveře možnému pronásledování křesťanů a všech, kteří vyznávají tradiční lidské hodnoty!

 

Nové „náboženství“ genderu   

 

Papež František řekl v Gruzii 1. 10. 2016 toto: Je vedena světová válka proti rodině. Velkým nepřítelem rodiny je teorie gender. Snaží se ovlivňovat také východu dětí.

Co jsou to genderové teorie? Vznikly z radikálního feminismu druhé poloviny 20. století, který byl ovlivněn marxismem, strukturalismem a učením Sigismunda Freuda. Na základě působení lobbistických skupin se staly vůdčí linií OSN, jsou podporovány USA a EU. Prosazuje je silný společenský tlak levicově-liberálních médií, univerzit, politiků a hlavně aktivistů LGBTQ+. Existuje snaha o jejich šíření pod silným ekonomickým tlakem.

Jejich tvrzení lze vyjádřit takto: muži a ženy vlastně neexistují, pohlaví vlastně neexistuje, to vše je pouze důsledkem dosud zaužívané kultury. V jejich publikacích se diskutuje i o tom, že pedofilie by mohla být další rovnocennou variantou života (proč se tedy „vyhrabává“ kdejaký skandál, po letech navíc těžko prokazatelný?). Odmítají racionální kritiku, zabraňují opačným názorům a matou veřejnost nejednoznačnou terminologií.

Kardinál Dominik Duka varuje před parlamentním schválením tzv. Instanbulské úmluvy, která ač napohled se jeví jako pomoc ženám, vystaveným riziku násilí ze strany mužů, ve skutečnosti hlásá třídní boj mezi muži a ženami, nehledá pravé příčiny násilí mezi lidmi, ale nařizuje jednostranný, tzv. genderový pohled: násilník je muž, protože je muž, obětí je žena, protože je žena. Muž může být obviněn kýmkoliv a prakticky nemá možnost obhajoby.

Budeme mlčet tak dlouho, až budeme jako křesťané a normální lidé postaveni mimo zákon?Nebojme se demokratickými prostředky bránit tradiční rodinu a manželství! Oslovme poslance různých politických stran! Podpisujme petice: www.podporamanzelstvi.cz, www.ceinspiration.eu.

 


Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)