Informační farní leták MAJÁK PEPA 


MAJÁK PEPA PODZIM 2019.docx (12210)

Už je tomu čtvrt století, co byl na Zbraslavi založen klášter sester Karmelitek Dítěte Ježíše.
Při příležitosti 25. výročí založení kláštera bude v jejich kapli, zasvěcené Ježíši Kristu Králi,
slavena v sobotu 24. listopadu od 11 hodin děkovná eucharistie. V ten den už nebude
obvyklá večerní mše svatá.
Sestrám karmelitkám naše farnost vděčí především za katechetickou činnost, která
postupem let přináší bohaté plody v našich rodinách. Vážíme si jejich autentické
spirituality, která spojuje modlitbu s osobní kázní a nezištnou blíženskou láskou. Naše milé
sestry, ač jsou duchovně i pracovně svázány s činností karmelitánů u Pražského
Jezulátka, považují zbraslavskou farnost za svůj domov, ochotně poskytují zázemí farním
aktivitám, umožňují farníkům přístup do své kaple a modlitbou a obětmi pomáhají šíření
Božího království.
Vážíme si jich, přejeme jim pevné zdraví a duchovní pohodu a mnoho dalších plodných let
na Zbraslavi!
Poděkování dárcům
Na běžný farní účet dorazilo od 1. července několik finančních darů: od ELSYMCO s. r. o.
10.000 Kč, od Elišky Nováčkové 2.000 a od Josefa Vedrala 1.000.
Na transparentní účet zřízený pro slavnostní osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli jsme
dostali od ing. Ladislava Zabo 2.000, od APATYKA – PLUS s. r. o. 100.000, od Jaroslava
Kramese 10.000 a od Moniky Kačerové 400 Kč.
Všem těmto, ale i četným dalším dárcům, kteří přispívají do sbírek a pokladniček, upřímné
Pán Bůh zaplať. Na požádání vystaví farář doklad pro daňové účely.
Proč se stále nic neděje na nové faře?
Protože oproti oprávněným očekáváním n e b y l Magistrátem HMP schválen grant, ze
kterého měla být pokryta větší část nákladů. Bude podána žádost o grant znovu, s
důkladnější propracováním jejích zdůvodnění. Probíhající nová veřejná soutěž umožní
vybrat firmu, která nabídne nejvýhodnější podmínky a zaručí, že v případě možného
opětného nezískání grantu omezí náklady tak, aby byly ufinancovatelné z prostředků
farnosti a Arcibiskupství pražského.
Duchovní správce i ekonomická rada sledují bedlivě celý vývoj. Za tím účelem navštívil
farář Jan Gerndt generálního vikáře biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera a vyžádal si
jeho stanovisko. To zní: pokračovat naznačeným směrem, tj. přes novou žádost o grant.
Dej Bůh, aby úměrně množství překážek nakonec dosažený cíl přinesl mnohá požehnání!
I nadále je každý první pátek v měsíci sloužena mše svatá za dobrodince farnosti a je
vítána každá modlitba, oběť či finanční pomoc na oba účty farnosti (jak běžný, tak spořicí,
viz záhlaví).
Uznání už nyní náleží ing. Milanu Čejkovi, který celou akci obětavě a prakticky bez nároku
na odměnu koordinuje. A je třeba ocenit i trpělivost pronajímatele, paní Evy Curry-
Bartoňové, potažmo správce, pana Tomáše Švarce.
Koncerty ve farnosti v nadcházejícím období:
 
Sobota 24. listopadu od 17 hodin koncert k poctě sv. Cecilie, patronky hudebníků, v
kostele sv. Jiří ve Vraném. Účinkují DUO SEMPLICE Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít
Homér – flétna.
Středa 19. prosince od 18 hodin v kapli sv. Máří Magdaleny v Dolních Břežanech
předvánoční koncert dětí z místní ZUŠ.
Pátek 21. prosince od 18 hodin vánoční pásmo pro děti v kostele sv. Petra a Pavla ve
Zlatníkách.
Pátek 11. ledna od 18 hodin v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
účinkuje Frangula chorus.
Advent
Na 1. neděli adventní 2. 12. ve všech kostelích v úvodu mše svaté požehnáme adventní
věnce
(Ve Zvoli bude v ten den v 9:30 adventní setkání při mši sv. se zpěvy)
Na 3. neděli adventní 16. 12. přijedou skauti s betlémským světlem na Zbraslav během
mše svaté v 11 hodin
Úklid kostelů před svátky
Bude třeba naše kostely před vánočními svátky vyzdobit a provést spojenými silami jejich
úklid. Prosíme ochotné farníky, aby se zapojili. Na Zbraslavi organizují manželé
Šamárkovi, v Dolních Břežanech manželé Novákovi, ve Zvoli jáhen Hudousek, ve Vraném
pan Limpouch a ve Zlatníkách paní Maňhalová.
Vánoční bohoslužby ve farnosti:
O Štědrém dnu bude tradičně první vánoční mše svatá na Zbraslavi u Sv. Jakuba od 16
hodin (celebrovat bude P. Jan Gerndt). Další bohoslužebný maraton odstartuje ve 22
bohoslužba slova ve Zvoli (jáhen V. Hudousek) a mše svatá ve Zlatníkách, doprovázená
Rybovou Českou mší vánoční Hej, mistře (P. Jan Gerndt). Následují mše svaté ve 23
hodin v Dolních Břežanech (Mons. Michael Slavík) a ve Vraném nad Vltavou (P. Karol
Laburda). Pravá půlnoční ve 24 hodin bude u sv. Jakuba na Zbraslavi (P. Jan Gerndt).
Na Hod Boží vánoční nebude ranní mše svatá ve Zlatníkách ani večerní ve Vraném. V
9:30 ve Zvoli slouží otec Karol Laburda, v 11 na Zbraslavi P. Jan Gerndt.
Na Sv. Štěpána už bude ráno mše svatá v 8 hodin ve Zlatníkách (P. Jan Gerndt) a v 11
hodin na Zbraslavi, obětovaná za + P. Petra Kouteckého S.J. (P. Karol Laburda).
Další dny bude pravidelný pořad, právě tak jako v neděli 30. 12.
V pondělí 31. 12. poděkujeme Pánu za uplynulý rok na Zbraslavi mší svatou s děkovnou
pobožností v 16 hodin.
Na Nový Rok 2019 o slavnosti Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby v pravidelném
nedělním pořádku.
Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) připadá na neděli 6. ledna, při všech bohoslužbách
bude žehnání vody, kadidla a křídy.
Vánoční období končí nedělí 13. ledna – svátkem Křtu Páně.
Všem farníkům a návštěvníkům našich kostelů i jejich rodinám přejeme požehnané a
pokojné vánoční svátky a hojnost milostí pro nastávající rok spásy 2019.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, materiální správce a statutární zástupce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)