MAJÁK PEPA – září 2018

 

Z liturgického kalendáře:

 

2. 9. neděle – 22. v mezidobí

8. 9. sobota – svátek Narození Panny Marie

9. 9. neděle – 23. v mezidobí

14. 9. pátek – svátek Povýšení svatého kříže

16. 9. neděle – 24. v mezidobí (sv. Ludmily)

21. 9. pátek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

23. 9. neděle – 25. v mezidobí

28. 9. pátek – slavnost sv. Václava

29. 9. sobota – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. 9. neděle – 26. v mezidobí

 

Přehled poutí, slavností, koncertů:

 

3. 9. pondělí od 16:30 v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi mše svatá ke cti Ducha svatého s požehnáním učitelům a dětem do nového školního roku

 

10. 9. pondělí od 19:30 varhanní koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách v rámci cyklu Varhany znějící

 

11. 9. úterý v 17:30 – pouť ke cti Jména Panny Marie v Malé Chuchli, latinská mše svatá (předtím růženec, mariánská pobožnost a kázání, po mši svaté Te Deum a svátostné požehnání). V ten den končí P. Jan Gerndt svoje působení v Malé Chuchli.

 

16. 9. neděle v 11 hodin v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi mše svatá za + královnu Elišku Přemyslovnu a členy rodu Přemyslovců a Lucemburků  (v rámci Slavností Elišky Přemyslovny)

 

20. 9. čtvrtek v 17:00 – slavnostní otevření zámku (hotelu) v Dolních Břežanech za účasti kardinála Dominika Duky. Bude možné nahlédnout i do opraveného a zrestaurovaného kostela (kaple) sv. Maří Magdalény

 

22. 9. sobota v 10:00 – první mše svatá v obnoveném kostele sv. Maří Magdalény v Dolních Břežanech za účasti Sboru sv. Jiří (od 11 h následují v obci světské Svatováclavské slavnosti)

 

22. 9. sobota od 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách Svatováclavský koncert

 

23. 9. neděle od 17 hodin v kostele sv. Jakuba Svatováclavský koncert se setkáním několika sborů (podrobnosti viz samostatný článek v rubrice Připravujeme)

 

25. 9. úterý od 16:30 latinská mše svatá v tradičním ritu v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi

 

29. 9. sobota – zahájení pravidelných sobotních bohoslužeb v 18 hodin u sv. Maří Magdalény v Dolních Břežanech

 

Úprava bohoslužebného pořádku:

 

Vzhledem k ukončení pravidelných Mší svatých v Malé Chuchli a zahájení bohoslužeb v Dolních Břežanech bude od října nepatrně upraven pořad všedních bohoslužeb. Přehled přineseme v příštím čísle MP. 

 

Výuka náboženství:

 

Stejně jako v minulých letech povede sestra karmelitka Jitka Petříková několik skupin dětí školního věku. Přihlášky s přehledem termínů si lze vyzvednout v kostele sv. Jakuba nebo přímo u sester karmelitek Dítěte Ježíše. Pravidelná setkání započnou ve čtvrtek 13. září.

Na dalších místech farnosti bude výuka zahájena od října – podrobnosti v příštím čísle MP.

 

Farní pouť 6. října

 

Zveme Vás na farní poutní zájezd, která letos bude směřovat do východočeského Neratova, kde se nachází pozoruhodný kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl kdysi z poloviny zbořen, ale znovu netradičním způsobem obnoven. Je tam domluvena mše svatá na 11. hodinu. Na zpáteční cestě se zastavíme na zámku v Opočně, který chová exotické sbírky, má obrazárnu a park.

Odjezd po 7. hodině, návrat kolem 18. hodiny.

Pokud se přihlásí nejméně 30 osob, vychází cestovné včetně pojištění na 450,- Kč, splatných na místě. Stravu si každý obstará sám.

Předpokládáme, že děti by mohly mít cestu zadarmo, při určité solidaritě ostatních či doplatku, který by poskytla farnost.

Přihlášky přijímá ing. Čejka, na filiálkách P. Jan Gerndt

 

Prohlídky kostela sv. Jakuba:

 

Prohlídka kostela s výkladem PhDr. Martina Šámala se koná celoročně první neděli v měsíci od 14 hodin. K individuální prohlídce je kostel otevřen až do konce října každou sobotu, neděli a (státní) svátek od 14 do 16:30 hodin.

 

Farní káva:

 

Koná se každou první neděli v měsíci po ranní mši svaté na faře ve Zlatníkách.

 

Příležitost ke svátosti smíření ve všech kostelích:

 

ve všední dny vždy půl hodiny před začátkem mše svaté, v neděli dle časových možností kněze, nebo podle ohlášení či osobní domluvy

 

Návštěvy nemocných a nepohyblivých farníků:

 

vykoná kněz ochotně, podle domluvy a možností obou stran. Lze sjednat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Je důležité, aby naši staří a nemocní věřící nezůstávali bez svátostné posily!

 

Přípravy snoubenců k sňatku a rodičů ke křtu jejich dětí:

 

Individuálně, je třeba se ohlásit u kněze nebo jáhna s dostatečným časovým předstihem

 

Co nová fara?

 

Od podpisu velmi důležitého Dodatku č. 2 nájemní smlouvy mezi farností a vlastníky domu čp. 472 běžela během prázdnin jednání důležitá pro uzavření Smlouvy o dílo s vybranou firmou FF s. r. o., projekty a stavby. Byl proveden restaurátorský průzkum a orientační sondy. Jedná se o povolení potřebná k realizaci plynové přípojky.  V nejbližších dnech se máme dovědět definitivní rezultát ohledně přidělení grantu od MHMP. Prosíme i nadále o morální, duchovní a případně i finanční podporu (čísla účtů viz záhlaví).

 

 

Příprava dospělých katechumenů

 

Od září bude pokračovat duchovní příprava zájemců o křest. Nad tématem křesťanská naděje se budeme zamýšlet v neděli 9. a v neděli 30. září, vždy od 17 hodin v kostele sv. Jakuba. Rádi přivítáme i další dospělé věřící, mající zájem o náboženské vzdělávání. Přednáší P. Jan Gerndt. 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)