Zápis z ustavující schůze Občanského sdružení ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE

14.08.2012 11:41

 

 

Datum konání 17.6.2012

Místo: KLAS Zbraslav – El.Přemyslovny 399      PSČ 156 00

Čas zahájení: 9,00

                 

             Dne 17.6.2012 proběhla ustavující schůze Občanského sdružení ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE, kterou svolali členové přípravného výboru Oldřich Vlček, Petr Megela a Tomáš Šamárek. Tito se po registraci MVČR ze dne 24.4.2012 společně s Františkem Štěrbákem, Ivanem Hačkajlem, Ludmilou Hačkajlovou a Zdeňkem Beránkem stali zakládajícími členy občanského  sdružení s přiděleným IČO 22743006.

 

Program schůze:

                        1/  Zahájení, prezence, registrace členů

                        2/  Určení zapisovatele a ověřovatele 

                        3/  Seznámení s výsledkem registrace, poslání sdružení, a stanovami

                        4/  Schválení stanov

                        5/  Volba výboru a následně volba jednatele sdružení

                        6/  Volba dozorčí rady, pokladníka

                        7   Členské příspěvky, zřízení účtu registrace u Fin.Úřadu

                        8/  Diskuze

                        9/  Závěr

 

  Bod 1

Schůzi řídil Oldřich Vlček, který provedl slavnostní zahájení a zápis spolu s ostatními do prezenční listiny-viz příloha.

Přítomni byli všichni členové přípravného výboru.

Ostatní žadatelé o členství byli na základě žádosti, jednomyslně odsouhlaseni a  přijati za členy.

  Bod 2

Zapisovatelem byl navržen Tomáš Šamárek, jako ověřovatel Oldřich Vlček – jednomyslně odsouhlaseno .

  Bod 3

 Byly projednány jednotlivé body stanov registrovaných u MVČR a potvrzeno poslání tohoto sdružení – organizace a provozování pašijových her.

  Bod 4

 Stanovy byly jednomyslným hlasováním schváleny .

  Bod 5

Do výboru byli navrženi Oldřich Vlček, Petr Megela, Tomáš Šamárek - tito byli jednomyslně hlasováním schváleni. Předsedou byl výborem navržen Oldřich Vlček – tento byl jednomyslným hlasováním schválen. Právo podepisovat a uzavírat smlouvy mají všichni členové výboru jednotlivě. Dispoziční právo výběru z účtu mají všichni tři členové výboru. Pro výběr a platební příkazy jsou potřeba vždy dva podpisy disponentů. Tento návrh byl jednomyslně hlasováním schválen.

  Bod 6

Jako členové dozorčí rady byli navrženi Ivan Hačkajlo, Ludmila Hačkajlová, František Štěrbák a jako pokladníkem sdružení byl navržen Zdeněk Beránek – tito byli jednomyslným hlasováním zvoleni.

  Bod 7

Bylo navrženo a schváleno: členské příspěvky nevybírat. Bylo navrženo: založit účet u České spořitelny pro účely bezhotovostního styku a provést registraci na FÚ Praha 5 za účelem přidělení DIČ - jednomyslným hlasováním schváleno.

Byl jednomyslně schválen způsob účetnictví: bude zadáván externě. Počátečním dnem vedení účetnictví je den registrace MVČR, t.j. 24.4.2012

 Bod 8

            a/  Byl odsouhlasen termín výročních členských schůzí –vždy druhá neděle v květnu každého roku.

            b/ Výbor se schází dle potřeby.

            c/ Sdružení hodlá oslovit ostatní účastníky pašijových her a spolupracující veřejnost a nabídnout jim čestné členství – viz stanovy čl.5.  Na základě žádosti za čestné členy byli přijati:  Radůz Mácha, Simona Postlerová, Pavla Beretová, Lucie Žáčková, Jana Pidrmanová,  Vlastimil Přáda, Jaroslav Kára, Jarmila Mílová, Miroslav Šnajdr, František Pondělíček, Filip Toušek, Stanislav Oubram.

             d/ Po dohodě s farním úřadem na Zbraslavi umístit na webové stránky farnosti svoji samostatnou sekci, určenou pro informace veřejnosti a také na webových  stránkách Zbraslav. Info.

Ukončeno v 10,15h.

  Bod 9

 Příloha  -  prezenční listina

           

                                                                                 

zapsal Tomáš Šamárek

ověřil Oldřich Vlček

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)