Zpráva o Noci kostelů

03.06.2015 07:54

Noc kostelů na Zbraslavi dne 29. května 2015

 

Noc_kostelu.zip (2,2 MB)

V Praze Zbraslavi, v kostele sv. Jakuba Staršího, se letos Noc kostelů konala již třetím rokem. Program, který svou pestrostí přivedl do kostela na 300 návštěvníků, byl koncipován se vstřícností všem generacím.  Noc kostelů 2015 na Zbraslavi otevřel v 17.00h administrátor a správce farnosti P. ThMgr. Pavel Žák. Úvodní zpívaná Litanie loretánská a modlitba k Panně Marii Zbraslavské, se mohly vnímat jako požehnání celého večera.  A vstoupila do chrámu i Eliška Přemyslovna. S otevřenou náručí přizvala k sobě všechny děti, které nato s Eliškou, bloudíce kostelem, hledaly královský poklad. A našly. V královské truhlici bylo dárků pro každého. I kostely mají své poklady, ať už z oblasti historie, architektury, či výtvarného umění. Komentovaná prohlídka kostela, která zasvěceně otevřela historii Zbraslavského kláštera, jeho vznik a jeho zkázu a vazbu kostela na tento již zaniklý cisterciánský klášter, byla vyzdvižením Zbraslavi se svou bohatou minulostí do šedé a rozptýlené paměti dneška. Následující čtení vybraných kapitol ze Zbraslavské kroniky, tuto bohatou historii místa na soutoku Vltavy a Mže (dnes Berounky), jen potvrzují. Filmový dokument o Svaté zemi, který vystřídal mluvené slovo, ukázal biblická místa spojená se životem a činností Ježíše Krista, která se stala kolébkou křesťanství.  A je to především křesťanství, které ovlivnilo evropskou kulturu, ať už svou architekturou, kde dominuje baroko se svou bohatou sakrální výzdobou, či hudba, kde dominuje J.S.Bach se svými chorálními skladbami, duchovní hudbou, mšemi, oratorii a mnoha varhanními koncerty. Hudba do kostelů a chrámů neodmyslitelně patří a také na Zbraslavi byla slyšet. Frangula chorus, komorní pěvecký sbor, měl v programu své místo a v jeho podání zazněly skladby vybrané z díla A. Vivaldiho: Gloria, Et in terra pax, Gratias agimus tibi, Cum sancto Spiritu... a další.  Poté „Duchovní hudba napříč stoletími“ byla prezentována varhanní tvorbou J.S.Bacha,      A. Vivaldiho, A. Scarlattiho a dalších mistrů sedmnáctého a osmnáctého století.  Celý večer byl zakončen u bočního oltáře s obrazem Madony Zbraslavské v přítmí svíček meditacemi se zpěvy z Taizé, které byly pojaty v duchu slov P. Ježíše: “ Zůstaňte a bděte se mnou.“ Nezapomnělo se ani na prosby, které byly návštěvníky vkládány do připravené schránky.

Je třeba s potěšením konstatovat, že celý program byl sestaven a realizován s 99% místními farníky, kteří svou iniciativou vykreslili Zbraslavskou farnost v těch nejlepších barvách.  Noc kostelů, jinými slovy Den otevřených dveří, anebo lépe Večer otevřených dveří, pro širokou veřejnost je konán proto, aby tato široká veřejnost mohla vstoupit, vidět a slyšet. Je možné, že přišli i jedinci, kteří neviděli a neslyšeli a snad v poslední lavici se sklopenou hlavou ke svému srdci mlčeli. Pokud se v tiché samotě a přítmí kostela beze slov dotkli ruky svého partnera…pak…Bůh jim žehnej.

Noc kostelů 2015 skončila. Poděkování za zdárný průběh patří především hlavní organizátorce JUDr. Ludmile Malé a všem účinkujícím, jmenovitě: MUDr. Aleši Čejkovi, Aleně Hůlkové, Ivě Latinákové, dipl. um., Elišce Vítů, Michaele Hermanové, Marii Mečavové, Kristýně Tabačíkové, PhDr. Martinu Šámalovi, Oldřichu Vlčkovi, MgA. Marku Novákovi,  Mgr. Zuzaně Krušinové, Liboru Juříčkovi, Marcele Žiakové, dipl. um., Ing. Janě Petráškové, dipl. um.,  BcA. Pavle Novákové a Haně Dufkové.  Děkujeme vám.

                                                            Zdeněk Beránek

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)