Svátosti a další duchovní služby


Svátost smíření (zpověď)

Pravidelné zpovědní hodiny se konají v klášteře sester karmelitek (ul. Karla Michala 50) v klidném prostředí hovorny-sakristie. Přicházet lze každý čtvrtek od 17:15 do 19:00 (s přestávkou mezi 18:00-18:30, kdy probíhá v kapli mše svatá). Vhodné zejména pro ty, kterým nevyhovuje kostelní zpovědnice. Jinak je svátost smíření i nadále pravidelně udělována zhruba půl hodiny před začátkem mše svaté ve všech našich kostelích, nebo na požádání i jindy.

Svátost křtu

lze udělit dítěti i dospělému. Podmínkou ze strany přijímatele (nebo, v případě dítěte, jeho rodičů) je skutečná víra v Ježíše Krista a připravenost plnit, co katolickému křesťanu ukládá zákon Boží i církevní. Bližší informaci ochotně podá kněz nebo jáhen. Křtěnec potřebuje kmotra, který musí sám být katolicky pokřtěný a pokud možno i biřmovaný. Více o obsahu svátosti křtu viz portál www.vira.cz. Konkrétní udělení křtu a přípravu je třeba domluvit s knězem nebo jáhnem.

Svátost biřmování

se ve farnosti uděluje zpravidla jednou za několik let. Předchází jí společná duchovní příprava. Termín bývá vyhlášen s předstihem. V případě potřeby je možno absolvovat přípravu i biřmování v jiné farnosti, kterou si biřmovanec zvolil, anebo lze ke svátosti přistoupit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha každoročně o slavnosti Seslání Ducha Svatého. V tom případě si ovšem musí biřmovanec domluvit v některé farnosti přípravu, po níž obdrží potvrzení, bez něhož by v katedrále biřmován být nemohl. K biřmování je rovněž potřebí kmotra, který sám už je biřmovaný. Může (či dokonce měl by) to být ten samý, kterého měl biřmovanec při křtu.

Svátost manželství - církevní sňatek

lze uskutečnit, je-li aspoň jeden ze snoubenců katolicky pokřtěný a jsou-li oba z církevního hlediska pro sňatek volní (tj. svobodní nebo vdovci; u rozvedených je nutno posoudit situaci individuálně). Je třeba se u faráře nebo jáhna přihlásit s dostatečným předstihem (cca 3 měsíce) a domluvit formu svátostné přípravy. Více viz www.vira.cz.

Výuka náboženství (katecheze) dětí

probíhá během školního roku na několika místech farnosti. Více na našich stránkách "život farnosti - výuka náboženství". Bližší informaci podá sr. Jitka Petříková, P. Jan Gerndt nebo jáhen Vladimír Hudousek.

Příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání

většinou proběhne v rámci výuky náboženství, ale je možná i u toho, kdo dosud neměl tuto možnost (včetně dospělého). Žadatel nebo jeho rodiče si domluví s knězem konkrétní formu přípravy a termín.

Svátostné pomazání, návštěvy nemocných

kněz rád vykoná na požádání doma či v nemocnici. (U hospitalizovaných bývá jednodušší dát si posloužit od kněze-nemocničního kaplana). Svátost pomazání nemocných by měl přijmout každý, kdo vážněji onemocněl. Lze o ni požádat také v kostele. Je i možné se s knězem nebo jáhnem dohodnout na pravidelných návštěvách nemocných nebo nepohyblivých farníků s donášením svatého přijímání..

Církevní pohřeb, obřad posledního rozloučení

lze vykonat, pokud si to přál zesnulý nebo si to přeje rodina. Pro praktikující katolíky je nejvhodnější formou zádušní mše svatá v kostele v přítomnosti rakve s tělem zesnulého, načež následuje buď uložení do hrobu na hřbitově, nebo odvoz do krematoria. V jiných případech může být vhodnější rozloučení buď pouze na hřbitově, nebo pouze v krematoriu, anebo kratší obřad v kostele s následným převezením rakve na hřbitov nebo do krematoria.

Konat v kostele rozloučení s urnou není vhodné, jelikož nedává náboženský smysl.

Termín obřadu je dobré domluvit s knězem nebo jáhnem aspoň předběžně dříve, než dojde k jeho pevnému stanovení v kanceláři pohřebního ústavu.

Soukromý duchovní rozhovor

včetně místa a termínu si lze domluvit s knězem nebo jáhnem.