Dobrý Pastýř

26.04.2021

Biskupové v čele s papežem jsou autentickými nositeli úřadu učitelského, kněžského a pastýřského a nástupci apoštolů. Kněží jsou jejich nezastupitelnými pomocníky. 

Čí je papež nástupcem? Svatého Petra. Nikoli tedy svého předchůdce, třebaže se bude jistě řídit zásadou kontinuity. Proto je v prefaci o apoštolech zmínka o tom, že v pastýřích, kteří podle Boří vůle řídí a vedou Církev, je uprostřed nás Boží Syn. Nikoli vere, realiter et substantialiter, jak je přítomen v Nejsvětější svátosti, ale svou svěží, oživující a naši přítomnost chápající silou. Není církve bez biskupa. Od biskupů očekáváme utvrzení ve víře, povzbuzení, pochopení, ale i odvahu a statečnost.

Prosíme za kněze a kněžská povolání. Neméně prosme za biskupy a "šťastnou ruku" papeže při jejich jmenování. 

A ještě připomínka toho, co říkával kardinál Tomášek: Jen svatý kněz zanechá po sobě lid zbožný. Kněz pouze zbožný zanechá lid slušný. A kněz, který je pouze slušný a nic víc, zanechá po sobě lid bezbožný ...