Z myšlenek sv. Lva Velikého, papeže

06.09.2021

Blahoslavenství blažení tvůrci pokoje nechválí shodu s kýmkoli či jakoukoli svornost, nýbrž jen takovou, o níž apoštol říká: Mějte pokoj s Bohem. Takový pokoj však bezpečně nezaručují ani nejužší pouta přátelství ani nejbližší spřízněnost povah, pokud neodpovídají Boží vůli. Shoda na základě nešlechetných žádostí, zločinné úmluvy nebo spiknutí k něčemu zlému nemají s tímto pokojem nic společného. Láska k (takovému) světu nejde dohromady s láskou k Bohu, a do společenství Božích synů nedojde, kdo se neodloučí od pokolení propadlého tělu. Avšak ti, kteří jsou stále s Bohem a horlivě myslí na to, aby zachovávali jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje, nikdy se neprotiví věčnému zákonu, ale věrně se modlí: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.