Slovo duchovního správce

Od-pustit

20.09.2023

Jakoby "pustit pryč", nezabývat se tím, nevyvozovat z toho další důsledky, nepřipomínat to znovu a znovu. Už proto, že v očích Božích jsme všichni velkými dlužníky, ať už vzhledem k dědičné vině, nebo vzhledem k tolika osobním když ne hříchům, tedy prohřeškům nebo vytrvalém zalíbení v nich. Bůh odpustil a odpouští.

jsem povinen se zastat. Utilitaristické "co z toho budu mít nebo čeho tím dosáhnu?" nekoresponduje s naším posláním hlásat Boží království. Jeho součástí je spravedlnost, ale také láska a pokoj. Ctnost křesťanské mírnosti umožňuje, aby člověk v komplexitě svého poslání se neupnul na jedno jediné (samozřejmě s výjimkou Boha samotného) a nepřehlížel...

Spasit duši

04.09.2023

Spasit se nemůžeš sám, to je jasné. Tvým jediným Spasitelem a zachráncem všeho, co je v Tobě dobrého, z moci ducha zla je Ježíš. Ježíš ukřižovaný, Ježíš Syn Panny Marie.

Klíčem se snadno a bezpečně otevře. Království Boží, ta pokladnice všeho, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a co ani na lidskou mysl nevstoupilo, je nedobytná páčidly zvůle, lži, podvodů ... Budete jako Bůh, poznávat dobro a zlo, našeptával vlídně had ženě. Pod podobnou rouškou se dodnes předkládají nejrůznější vidiny osvobození. Všechny bytosti mají...

Nejen kdysi kananejská žena; i my se obracíme k Božímu Synu. Stal se člověkem, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Není nic, co by On neznal nebo nezakusil. Má ale právo vyčkat se svou pomocí na vhodný okamžik. Možná nám něco ještě musí tzv. dojít. Možná musíme ještě absolvovat jednu zkušenost, abychom lépe vnímali,...

Jemný vánek

14.08.2023

Hospodin nebyl ve vichru, nebyl v zemětřesení, nebyl ani v ohni ... Bůh působí silou své pravdy, a ta nepotřebuje senzace, nepotřebuje revoluce, nepotřebuje velkolepé bitvy. V každém člověku, i sebezkaženějším, se neustále ozývá jako jemný vánek jeho svědomí. Může je umlčovat, může je považovat za nedůstojnou slabost - ale bude tu i tímto...

Ptáváme se: Co chce ode mě Bůh? Co je jeho vůle? Zpravidla se nedočkáme jasné odpovědi. Svět, v němž žijeme, není černobílý. A my nejsme ani bezmocné loutky v ruce Boží, ani otroky tvrdých norem "to smíš, to musíš, to nesmíš". Bůh dokonce dopouští hříchy, protože nechce brát lidem svobodnou vůli a umí jejich následky obrátit v dobro. Těm, kteří...

Je to sám Bůh, který nám "radí", zač se máme modlit, abychom byli v lepším spojení s Bohem a eventuelně poznali ta dobra, za která bychom měli prosit. Duch Svatý nám pomáhá nepřijít Bohu nevhod!

Máme první dary Ducha - víru, naději a lásku - a přece to ještě není ona visio beatifica, kterou žijí svatí v nebi. Vnímáme utrpení nynějšího času, a proto je třeba věřit, že nejsou ničím ve srovnání se slávou, která se na nás zjeví teprve v budoucnosti. Žít vírou, nadějí a láskou - tedy v Duchu...

Kristův Duch

08.07.2023

Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho, napsal apoštol národů. Duch Svatý, třetí božská osoba, spojuje osobu Božího Syna s každým, kdo přijal svátost křtu a udržuje v sobě jeho milost. Pak je logické, že musí žít, a dokonce na věky! Být křesťanem je tedy něco mnohem víc, než jaksi "hlásit se ke křesťanským ideálům". Jsme povoláni k bytí....