Slovo duchovního správce

Středopostí

12.03.2023

Dost dlouhá doba už uplynula od Popeleční středy: a ještě stejně tolik času zbývá do velikonočního třídenní. Varianta poloplné či poloprázdné sklenice ... Spasitel žíznil po spáse světa, abychom my žíznili po něm.

Pokušení

21.02.2023

Sirachovec upozorňuje, aby se ten, kdo přichází sloužit Pánu, připravil na pokušení. Jsou "klasické" druhy pokušení, nutkající člověka spáchat některý konkrétní hřích. Daleko více je však těch, která nějak rozkládají naši víru, naši důvěru v Pána, naši vytrvalost v dobrém. Anebo těch, která nám namlouvají, jak jsme skvělí a jak se nám podaří udělat...

On ho neznal?

16.01.2023

Snad to pochopíme ve spojitosti Ježíšových slov, že třebaže Jan Křtitel byl největší z těch, kdo se narodili ze ženy, přece i ten nejmenší v Božím království je větší nežli on. Nemohl Ježíše znát ve smyslu nikdo nezná Syna, než Otec. Znát Boha, znát Ježíše, to lze jen ve světle Ducha Svatého, který nám byl dán. Náš křest,...

Mám na mysli návštěvu anděla Gabriela u Panny Marie, nebo možnou prodlevu mezi Zvěstováním a Navštívením u Alžběty. Nebyl důležitý čas, ale platnost rozhodnutí. V našem životě jsou období relativně dlouhá, a přece ne tak důležitá jako jiná, nepoměrně kratší, ale zásadní.

Protiklady ve smyslu zloby z jedné strany a strachu z druhé jsou výsledkem hříchu prvních lidí. Cosi se stalo s hlavou stvoření - člověkem. A tím toto "cosi" poznamenalo i ostatní tvory. Novost mesiánského království způsobí zrušení Hospodinova trestu. Bohužel zatím můžeme prožívat pouhé náznaky takového stavu kupř. těsně po svátosti smíření nebo v...

Svoboda

17.11.2022

Svoboda od čeho - svoboda k čemu? Tyto dva pohledy je třeba vnímat společně. Neboť člověk nemůže nějak "viset" v neurčitém vakuu. Mohlo by se říci také "svoboda od koho - svoboda pro Koho". Nikdo není takový suverén, že si stačí sám. Vždycky budeme na někom více či méně závislí. Dána jest mi veškerá moc na nebi i na zemi,...

V politických kategoriích se mluvívá o jednotné Evropě nebo jednotném Západu. Už ne tolik o jednotlivých suverénních státech ... Nechme stranou, nakolik je to správné nebo nakolik je to chyba: převedeme-li to na duchovní svět, existuje zápas mezi Satanem a jinými duchy zlými, a Michaelem a jeho anděly. Obojí působí na nás lidi, a tak zápasy,...

Andělé

02.10.2022

Nejen naši strážci. Množství andělů (rozdělených dokonce do devíti kůrů) je tu ke službě Bohu, tzn. ke službě Jeho lásce, Jeho moci, Jeho kráse, Jeho dokonalosti. Těžko si pro člověka představit neviditelný, duchový svět. Víme minimálně to, že Michael a jeho andělé bojují proti Satanovi a jiným duchům zlým; andělé slouží Bohu k jeho záměrům a...

Drží na klíně zbičované umučené tělo svého Syna. Matka všech věřících. Matka a útočiště všech pronásledovaných, bezradných, nemocných, ale také těch, kdo duchovně ničí sami sebe, nebo páchají pohoršení a tak rozdírají Kristovo Tělo tajemné. Ona drží na klíně všechny zločince a hříšníky.

Duch Svatý

01.09.2022

Ducha Svatého známe patrně nejméně co do představy, ale nejvíce co do jeho působení. Vybírám z litanie: učí nás správně se modlit a modlí se s námi. Proniká nás láskou a shovívavostí k bratrům a sestrám. Probouzí v nás odpor ke každému zlu. Vede nás ke správnému konání dobra. Pomáhá nám vytrvat ve spravedlnosti. Uděluje nám milost znát to jediné...