Slovo duchovního správce

Číhání

20.09.2021

Bezbožníci řekli: Číhejme na spravedlivého! Jakási nutkavá potřeba "přistihnout spravedlivého" byla vlastní současníkům proroků i samotného Ježíše. Je to součást tzv. (zlé) žádostivosti, která je reliktem prvotního hříchu, kdy se poprvé lidská vůle naklonila ke zlému. Jak bývají nenáviděni premianti ve třídě, jak usilovně hledá bulvár něco, co by...

Blahoslavenství blažení tvůrci pokoje nechválí shodu s kýmkoli či jakoukoli svornost, nýbrž jen takovou, o níž apoštol říká: Mějte pokoj s Bohem. Takový pokoj však bezpečně nezaručují ani nejužší pouta přátelství ani nejbližší spřízněnost povah, pokud neodpovídají Boží vůli. Shoda na základě nešlechetných žádostí, zločinné úmluvy nebo spiknutí...

Tak mluvil Mojžíš jménem Hospodinovým. K Božímu slovu nelze nic přidat, ani nelze z něho něco ubrat. Boží slovo je prostě dané, a pokud ho chci "zdokonalovat" nebo "zjednodušovat", přestává být slovem Božím, ale stává se slovem lidským. Zákoníkům vytýkal Ježíš, že opustili přikázání Boží a drží se podání lidského.

Boží činy pronikají náš temnotou (i nedokonalostí poznání) zahalený svět jako světla hvězd na temném nebi, jak to naznačuje i ona koruna z dvanácti hvězd kolem hlavy Ženy oděné sluncem.

Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se nasytili, řekl Ježíš lidem, kteří se za ním pustili přes Galilejské moře. Nasycení je jednorázový úkon, který způsobí uspokojení, třeba i duchovní (viz tzv. farní kávy). Jenže tím to vlastně končí, člověk nejde dál.

Nové a staré

26.07.2021

Ignát Herrmann napsal jednu povídku o muži, který se vystěhoval z pražského Starého Města na tehdy nově budované Vinohrady. Neměl si tam nač stěžovat, ale po čase mu začalo cosi neurčitého chybět. Ta čtvrť neměla duši. Neměla žádnou historii. Nakonec se odhodlal vyhledat svoje původní pronajímatele - a měl štěstí. Rozradostněný se vrátil tam, kde...

Chaos, kde se ovce cítí být pastýři, a pastýři si s nimi nějak přestávají vědět rady. Rozpad řádu. Lze vést nekonečné diskuse, kdo za co může a kdo přesně co způsobil. Kde začala "akce" a kde to už byla "reakce".

Proroci

09.07.2021

Běž si, kam chceš, tam si dosyta prorokuj, ale tady je KRÁLOVA svatyně. Tady je ŘÍŠSKÝ chrám! Vypadá to fair play, tady jsme my a tam si buďte vy. Jenomže Boží proroci jsou posíláni právě tam, kde to vždy právě nevyhovuje. Proroci jsou od toho, aby včas zvedli prst či pozvedli hlas, anebo naopak v pravý čas pohladili a...

Účel

28.06.2021

K čemu je to dobré? Čemu (dalšímu) to má sloužit? Tak se ptáváme. Císař Josef II. se ptával, k čemu že jsou užiteční kontemplativní řeholníci, a svět se ptává, k čemu jsou vlastně užiteční kněží ...

Boží moc, která stanovila hranice v řádu hmotném, stanovila i hranice v řádu mravním. Jako se nevyplácí chtít tzv. vyzrát nad přírodou (veškeré její sobecké drancování se po čase vrátí jako bumerang), není možné chtít "přetvořit Boha ke svému obrazu", tj. neuznávat něco z toho, co On nezměnitelně stanovil nebo zakázal. Vše pro člověka, tím se...