Slovo duchovního správce

Proč tu jsme

13.01.2022

Dost často se může zdát, že věřící lidé a církev vůbec jsou tu především proto, aby sloužili druhým. Vypadá to hezky, má to vyvolat dojem její nepostradatelnosti ... Jenomže pohled víry říká něco širšího: jsme tu proto, abychom rozmnožovali čest a slávu Boží a sobě i druhým pomohli k věčné spáse. A tak rozhodně není zbytečné dbát na úroveň...

Dokud zatím jen s nevýslovnou dychtivostí toužíme spatřit Boží podobu, do té doby oslavujme se zbožnou oddaností den jeho narození v podobě služebníka. Nemůžeme ještě patřit na toho, jehož Otec zplodil před jitřenkou, shromážděme se tedy k oslavě toho, který se v nočních hodinách narodil z Panny. Nechápeme dosud, že před sluncem trvá jeho jméno, ...

Já ti nesu

22.12.2021

Známá koleda. Možná první, kterou nás maminka učila. Chudé Dítě, které s úsměvem přijímá nepatrné, ale upřímně věnované dary. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Nezáleží na tom, kolik dáme, jako kolik lásky vložíme do toho, co dáváme, říkala sv. Matka Terezie z Kalkaty. Přinesme narozenému Pánu samy sebe. S tím, co je...

Apoštol Pavel dává toto dvojí do souvislosti. Radost jakožto pocit se nedá nařídit. Nanejvýš je možné ji hrát ... Ušlechtilost jakožto opravdu uvěření Bohu, uvěření v blízkost Pána, pak přináší radost opravdovou. O tu nám má jít. Lidé skutečně ušlechtilí nebývají zamračení. Lidé ušlechtilí nepozbývají naděje. Ušlechtilost měli prokazovat vojáci, ...

Hory a doly

03.12.2021

Nejde o krásné hory a nádherná údolí české krajiny, ale o překážky mezi námi a přicházejícím Pánem. Člověk touží po Bohu a Bůh touží po člověku. Je to cesta Krista k nám a nás ke Kristu. A ta by měla být i z naší strany přímá, bez stavění překážek či hloubení zákopů. Opravdu chci jít naproti Kristu? Nestavím snad mezi...

Sv. Jan Zlatoústý vysvětluje Kristovu formulaci o bezelstnosti holubice a obezřetnosti hadů takto: Jako had obětuje všechno a dokonce tělo si dá useknout a nestaví se příliš na odpor, jen když si zachová hlavu, tak i ty uměj obětovat všechno kromě víry; i majetek, tělo, dokonce i (vezdejší) život. Neboť víra je hlava a kořen; když tu si zachováš,...

Boží pomoc

17.11.2021

Kdo hledá uzdravení či pomoc od Boha, musí nejprve uznat svou nehodnost. I bezprostředně po zpovědi, než přijmeme tělo Páně, voláme Pane, nezasloužím si (dosl. nejsem hoden). Stejně je tomu v těžkých chvílích, kdy prosíme o Boží milosrdenství. Postavit se čestně k tomu, co bylo a co se stalo jak nám samotným, tak celé rodině nebo národu, nebo...

Hučet

08.11.2021

ze všech možných stran. Nejen aktivním přesvědčováním, přemlouváním, eventuelně vyhrožováním a katastrofickými scénáři. I tím, co se pořád dokola opakuje, čím se lidově řečeno vymývají mozky. Tři sta let jsme trpěli! Jedině ta a ta strana to myslí poctivě! Nebude-li prezidentem ten a ten, tak ... Nesníží-li se emise na hodnotu x, bude konec světa...

Nebýt daleko

01.11.2021

rozuměj: od Božího království. Kdo miluje, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm, jak napsal apoštol Jan. Milovat Ho nade všechno je víc než všechny oběti a dary. Protože každý dar je něčím mimo nás, ať už jde o hmotný předmět, nebo nějaký poukaz, či úkon. Jakmile byl předán, už je od nás jakoby odstřižen. Láska vychází...

Tvá víra tě zachránila, řekl vícekrát Ježíš. Kdyby jenom uzdravoval, bylo by to málo. Vrátit situaci do výchozího stavu před zjevnou nemocí vlastně nic neřeší. Zachránit však znamená spasit, vysvobodit z něčeho nedobrého. Ježíš nás vysvobodil z otroctví hřichu a smrti a vyvolil za svůj národ. Víra v mocného a moudrého Boha, který vše, co jsme...