Slovo duchovního správce

Biřmování

24.05.2024

Svátost biřmování je ohromnou příležitostí, jak se "nechat srovnat". Jak v sobě oživit milost, která do nás vstoupila ve křtu. Jsou tři svátosti, které mají takový silný účinek (už proto, že nemohou být opakovány):: křest, biřmování a kněžské svěcení. Pro většinu křesťanů je právě biřmování celoživotním impulsem.

Veni!

13.05.2024

Jako životodárná voda do přírody přichází Dárce života do nás. Ano, jako přítomnost vody v rostlinách se pozná podle jejich svěžesti, On má také spíše projevy, nežli podobu. V práci osvěží, v pláči potěší, v žáru pozve do stínu. Tak jako nemoc působí skleslost, otupělost, apatii, On, Duch Svatý, působí lásku, radost, pokoj. Jistěže jeho projevy...

Činnost

01.05.2024

Dávno už se netýká jen dělníků, rolníků a pracující inteligence, jak to formulovala marxisticko-leninská filozofie. Je-li člověk povolán k práci, zahrnuje to stále širší škálu možností, jak přispět ke zdokonalení, zkrášlení a zušlechtění toho, co bylo stvořeno a co se stále rozvíjí. Zkrášlit a zdokonalit zahrnuje i vytrvalé odnímání všeho, co je...

Patříme Dobrému Pastýři Kristu. Je to On sám, kdo si volí viditelné zástupce, kteří slovem ukazují nejen cíl, ale i cestu, po níž svým příkladem sami kráčejí. A chce, abychom se vší vůlí o takové pastýře prosili, a to vytrvale.

Ano, mám na mysli apoštola Tomáše. Pokud byl mimo, zřejmě byl odvážnější než ostatní, zabarikádovaní pohromadě. Že by měl k Mistrovi opovržlivý vztah, je vyloučeno: vždyť z jeho úst se vydralo úžasuplné Pán můj a Bůh můj! Také mezi věřícími máme některé, kteří zdánlivě stojí v odstupu od ostatních, a přece v pravou chvíli vyznají víru ať už slovem...

k trůnu milosti, kdykoli potřebujeme pomoci. V pohádkách a legendách je jen jeden určitý den - ať už v roce, nebo jednou za padesát nebo sto let - kdy lze získat nějaký poklad. A když termín propásneš, máš smůlu.

Překvapivá věta z pašijí: "Chudé máte vždycky a můžete jim prokazovat dobrodiní, kdy chcete. Mne však vždycky nemáte." Jako by se tu promítala podřízenost druhého "velkého" přikázání prvnímu. A také cíl našeho poslání: nikoli učinit tento svět ideálním, ale dosáhnout onoho světa. Summa lex salus animarum. Co by bylo člověku platno, kdyby získal...

I kdyby Bůh vydal jen jedno jediné přikázání, byl by to důkaz Jeho nadřazenosti nám lidem. Zdá se ale, že člověk má tendenci sebe, své úsudky a své (pozemské) zájmy nadřazovat Bohu, jemuž ponechává funkci pomocníka, který má přiskočit, když je ouvej, laciného utěšovatele a dobrotivého dědečka.

Tak zní program, jak jej zformulovali čeští biskupové pro letošní postní dobu. Ano, jak píše apoštol národů, žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať jsme tedy živí nebo mrtví, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal z mrtvých, aby se stal Pánem nad živými i nad mrtvými. Je ovšem rozdíl "jenom to tak nějak vědět",...

Masopust

05.02.2024

Termín, který je překladem z italského carnevale, tedy "buď zdrávo, maso", loučení s tučným a rozpustilým obdobím, po němž od Popeleční středy nastupuje 40 dní zdrženlivosti, tedy postu, půstu s kroužkovaným ů, tedy opaku předchozího. Aby to nebyl takový skok, existovalo až do liturgické reformy v roce 1970 tzv. předpostí, neboli Devítník,...