Slovo duchovního správce

Tři názvy, které postupně vystřídaly označení hromničního svátku. Tedy nejdříve Očišťování Panny Marie, potom krátký čas Obětování Páně a konečně Uvedení Páně do chrámu. Jako by tento vývoj ukazoval postup našeho přicházení k Bohu. Nejprve očištění - cesta očistná - kdy je nevyhnutelně třeba se zbavovat neřestí a hříchů, především těch těžkých, co...

"Oni se musí vrátit, protože odešli!" - "Konečně jste vy katolíci objevili poklad Bible, jak jsme to vždycky my říkali!"

Proč tu jsme

13.01.2022

Dost často se může zdát, že věřící lidé a církev vůbec jsou tu především proto, aby sloužili druhým. Vypadá to hezky, má to vyvolat dojem její nepostradatelnosti ... Jenomže pohled víry říká něco širšího: jsme tu proto, abychom rozmnožovali čest a slávu Boží a sobě i druhým pomohli k věčné spáse. A tak rozhodně není zbytečné dbát na úroveň...

Dokud zatím jen s nevýslovnou dychtivostí toužíme spatřit Boží podobu, do té doby oslavujme se zbožnou oddaností den jeho narození v podobě služebníka. Nemůžeme ještě patřit na toho, jehož Otec zplodil před jitřenkou, shromážděme se tedy k oslavě toho, který se v nočních hodinách narodil z Panny. Nechápeme dosud, že před sluncem trvá jeho jméno, ...

Já ti nesu

22.12.2021

Známá koleda. Možná první, kterou nás maminka učila. Chudé Dítě, které s úsměvem přijímá nepatrné, ale upřímně věnované dary. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Nezáleží na tom, kolik dáme, jako kolik lásky vložíme do toho, co dáváme, říkala sv. Matka Terezie z Kalkaty. Přinesme narozenému Pánu samy sebe. S tím, co je...

Apoštol Pavel dává toto dvojí do souvislosti. Radost jakožto pocit se nedá nařídit. Nanejvýš je možné ji hrát ... Ušlechtilost jakožto opravdu uvěření Bohu, uvěření v blízkost Pána, pak přináší radost opravdovou. O tu nám má jít. Lidé skutečně ušlechtilí nebývají zamračení. Lidé ušlechtilí nepozbývají naděje. Ušlechtilost měli prokazovat vojáci, ...

Hory a doly

03.12.2021

Nejde o krásné hory a nádherná údolí české krajiny, ale o překážky mezi námi a přicházejícím Pánem. Člověk touží po Bohu a Bůh touží po člověku. Je to cesta Krista k nám a nás ke Kristu. A ta by měla být i z naší strany přímá, bez stavění překážek či hloubení zákopů. Opravdu chci jít naproti Kristu? Nestavím snad mezi...

Sv. Jan Zlatoústý vysvětluje Kristovu formulaci o bezelstnosti holubice a obezřetnosti hadů takto: Jako had obětuje všechno a dokonce tělo si dá useknout a nestaví se příliš na odpor, jen když si zachová hlavu, tak i ty uměj obětovat všechno kromě víry; i majetek, tělo, dokonce i (vezdejší) život. Neboť víra je hlava a kořen; když tu si zachováš,...

Boží pomoc

17.11.2021

Kdo hledá uzdravení či pomoc od Boha, musí nejprve uznat svou nehodnost. I bezprostředně po zpovědi, než přijmeme tělo Páně, voláme Pane, nezasloužím si (dosl. nejsem hoden). Stejně je tomu v těžkých chvílích, kdy prosíme o Boží milosrdenství. Postavit se čestně k tomu, co bylo a co se stalo jak nám samotným, tak celé rodině nebo národu, nebo...

Hučet

08.11.2021

ze všech možných stran. Nejen aktivním přesvědčováním, přemlouváním, eventuelně vyhrožováním a katastrofickými scénáři. I tím, co se pořád dokola opakuje, čím se lidově řečeno vymývají mozky. Tři sta let jsme trpěli! Jedině ta a ta strana to myslí poctivě! Nebude-li prezidentem ten a ten, tak ... Nesníží-li se emise na hodnotu x, bude konec světa...