Slovo duchovního správce

Boží pomoc

17.11.2021

Kdo hledá uzdravení či pomoc od Boha, musí nejprve uznat svou nehodnost. I bezprostředně po zpovědi, než přijmeme tělo Páně, voláme Pane, nezasloužím si (dosl. nejsem hoden). Stejně je tomu v těžkých chvílích, kdy prosíme o Boží milosrdenství. Postavit se čestně k tomu, co bylo a co se stalo jak nám samotným, tak celé rodině nebo národu, nebo...

Hučet

08.11.2021

ze všech možných stran. Nejen aktivním přesvědčováním, přemlouváním, eventuelně vyhrožováním a katastrofickými scénáři. I tím, co se pořád dokola opakuje, čím se lidově řečeno vymývají mozky. Tři sta let jsme trpěli! Jedině ta a ta strana to myslí poctivě! Nebude-li prezidentem ten a ten, tak ... Nesníží-li se emise na hodnotu x, bude konec světa...

Nebýt daleko

01.11.2021

rozuměj: od Božího království. Kdo miluje, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm, jak napsal apoštol Jan. Milovat Ho nade všechno je víc než všechny oběti a dary. Protože každý dar je něčím mimo nás, ať už jde o hmotný předmět, nebo nějaký poukaz, či úkon. Jakmile byl předán, už je od nás jakoby odstřižen. Láska vychází...

Tvá víra tě zachránila, řekl vícekrát Ježíš. Kdyby jenom uzdravoval, bylo by to málo. Vrátit situaci do výchozího stavu před zjevnou nemocí vlastně nic neřeší. Zachránit však znamená spasit, vysvobodit z něčeho nedobrého. Ježíš nás vysvobodil z otroctví hřichu a smrti a vyvolil za svůj národ. Víra v mocného a moudrého Boha, který vše, co jsme...

"Sejdeme se a předěláme církev, jak ji potřebujeme a jak se nám líbí!" Jenže: nějaké přestavba na skále založené Kristovy církve na veliké spolčo, to by opravdu nešlo. Pak bychom mohli vymazat vlastnosti církve a místo jedna, svatá, katolická a apoštolská dosadit třeba dokonale hygienická, všem nesmyslným nápadům otevřená ...

Zas jednou se vytáhlo proti "zkažené církvi". Tentokrát z Francie. Čísla napohled hrozivá. Zneužito mělo být cca 330 000 nezletilých.

Číhání

20.09.2021

Bezbožníci řekli: Číhejme na spravedlivého! Jakási nutkavá potřeba "přistihnout spravedlivého" byla vlastní současníkům proroků i samotného Ježíše. Je to součást tzv. (zlé) žádostivosti, která je reliktem prvotního hříchu, kdy se poprvé lidská vůle naklonila ke zlému. Jak bývají nenáviděni premianti ve třídě, jak usilovně hledá bulvár něco, co by...

Blahoslavenství blažení tvůrci pokoje nechválí shodu s kýmkoli či jakoukoli svornost, nýbrž jen takovou, o níž apoštol říká: Mějte pokoj s Bohem. Takový pokoj však bezpečně nezaručují ani nejužší pouta přátelství ani nejbližší spřízněnost povah, pokud neodpovídají Boží vůli. Shoda na základě nešlechetných žádostí, zločinné úmluvy nebo spiknutí...

Tak mluvil Mojžíš jménem Hospodinovým. K Božímu slovu nelze nic přidat, ani nelze z něho něco ubrat. Boží slovo je prostě dané, a pokud ho chci "zdokonalovat" nebo "zjednodušovat", přestává být slovem Božím, ale stává se slovem lidským. Zákoníkům vytýkal Ježíš, že opustili přikázání Boží a drží se podání lidského.

Boží činy pronikají náš temnotou (i nedokonalostí poznání) zahalený svět jako světla hvězd na temném nebi, jak to naznačuje i ona koruna z dvanácti hvězd kolem hlavy Ženy oděné sluncem.